خیال پردازی در کودکان

خیال پردازی در کودکان رایج است زیرا کودکان به بازیهای خیالی علاقه دارند، زیرا می توانند آن طور که می خواهند باشند و زندگی کنند؛ خارج از قید و بندها و محدودیت هایی که والدین برای آنها تعیین کرده اند. هیچ کودک سه ساله ای اجازه ندارد که به تنهایی از خانه خارج شود، به تنهایی غذای دلخواه خود را بخورد و حتی لباسی را که دوست دارد بخرد. در این سن، کودک کاملاً به والدین خود وابسته است، البته می تواند اظهار نظر کند اما تصمیم گیری اصلی و قطعی با والدین است.

کودکان هنگامی که با مکان های تازه یا تجربه های جدید رو به رو می شوند از شیوه ای متفاوت استفاده می کنند، آنها قوه تخیل خود را به کار می برند. زمانی که به یک کودک چهار ساله اجازه می دهیم تا به تنهایی به مدرسه برود و برگردد او احساس می کند که یک فرمانده است و سوار بر اسب از یک قلعه به قلعه دیگر در حرکت است. زندگی یک کودک چهار ساله خیلی معمولی و خسته کننده به نظر می رسد . اما اگر تصور کند که یک مأمور آتش نشانی است، حس می کند مثل یک قهرمان زندگی می کند.

مرکز روانشناسی اکسیر تمام خدمات خود از جمله مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره طلاق، مشاوره جنسی و … را به افرادی که تحت پوشش بیمه بانک های طرف قرارداد اکسیر هستند رایگان ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مشاوره آنلاین اکسیر


مقاله مرتبط: آیا خیال پردازی غیر نرمال است؟


چرا خیال پردازی در کودکان با اهمیت است؟

خیال پردازی در کودکان اهمیت زیادی دارد. زیرا یک کودک علاوه بر این که می تواند زندگی خود را تغییر دهد و شرایط تازه ای را برای خود خلق کند، از شرایط تازه ای که ایجاد کرده می تواند دانستنی های جدیدی نیز بیاموزد. به طور مثال وقتی که یک کودک چهار ساله کلاه آشپزی بر سرش می گذارد، پیشبند آشپزی می بندد و تصور می کند که آشپزاست، احساس استقلال و مسئولیت پذیری سبب می شود که به اطراف خود توجه بیشتری داشته باشد، همراه با پدر و مادر خود آشپزی کند.

به خیال پردازی های کودک اهمیت دهید.

موادی را که استفاده می کند به خاطر می سپارد و از این که هر بار بر دانسته های خود می افزاید، خوشحال است. بزرگسالان از دنیای پیرامون خود اطلاعات زیادی به دست می آورند و برای فراگیری بیشتر ، تجربیات خود را نیز مورد استفاده قرار می دهند؛ اما کودکان از استعدادی برخوردارند که لازم است توسط والدین پرورش یابد. آنها با به کارگیری قوه تخیل خود نه تنها دانستنی های تازه ای از دنیای اطراف خود به دست می آورند بلکه می توانند آن طور که دوست دارند باشند و زندگی کنند.

انواع خیال پردازی در کودکان

تقویت تخیل توسط خیال پردازی در کودکان

  • در منزل جایی را برای تغییر لباس اختصاص دهید. (جاییکه در آن لباس های قدیمی، وسایل شخصی “مانند کلاه، کتابهای جیبی، هدیه های قدیمی و …” را نگهداری کنید.)
  • مدادهای شمعــــی، وسایل آبـــرنگ، کاغذ نقاشــــی و چسب را در دستــــرس کـــودکان قرار دهید.
  • داستانی را برای کودک خود تعریف کنید. لباس یکی از شخصیت های داستان را بپوشید و با کودک خود، براساس داستان، بازی کنید. اگر داستان را کودک شما تعریف کند بهتر است. می توانید موضوع آن را با مراسم عروسی، جشن تولد یا اتفاق های دیگری که در زندگی خود با آنها سرو کار دارید مرتبط سازید.
  • تعدادی ملحفه یا پتو در دسترس کودک قرار دهید تا بتواند خانه درست کند و یا بازی های خیالی دیگری را طراحی کند.
  • کودک خود را تشویق کنید که با اسباب بازیهای سازنده و ابتکاری بازی کند. مانند اسباب بازیهایی که با کمک قطعه های مختلف میتوان ماشین، خانه، هواپیما و… ساخت.
  • قصه های موزون و آهنگین را برای فرزندتان بخوانید و به نوبت اشعار آن را تکرار کنید.
  • در حد امکان زمان بیشتری را با کودک خود در طبیعت سپری کنید. محل هایی که برای ساختن آنها انسان دخالتی نداشته است، برای رشد قوه تخیل کودک بهتراست.
  • زمانی که فرزندتان، شما را به دنیای خیالی خود دعوت می کند، دعوت او را بپذیرید، با او سوار قایق شوید، سوار بر سفینه فضایی در فضا پرواز کنید و در همه ی موارد رهبری بازی را برعهده فرزندتان بگذارید.
  • در بین اسباب بازی های کودک تعدادی گوش ماهی، سنگ های مختلف، چسب، تخته ، بند، سکه ، طناب و سایر وسایلی که می تواند مورد استفاده او قرار بگیرد، قرار دهید.
  • هنگامی که با خیال پردازی در کودکان روبرو می شوید، او را سرزنش نکنید. به او اجازه دهید تا آنچه در ذهن خود دارد بیان کند.

اینستاگرام اکسیر

اهمیت و ضرورت خیال پردازی در کودکان

ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﯿﻠﯽ دارﻧﺪ. زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻚ ﻛﻮدک در ﺳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ، از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪﻩ، او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ در واﻗﻊ ﻛﻮدک ﺑﻪ ﺑﺎزی های ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد، زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﺪ،

ﺧﺎرج از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮدﻩ اﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ﻛﻮدک ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ای اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻏﺬای دﻟﺨﻮاﻩ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد و ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺨﺮد. در اﯾﻦ ﺳﻦ، ﻛﻮدک ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﺗﺎزﻩ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺷﯿﻮﻩ ای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﻗﻮﻩ ﺗﺨﯿّﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻛﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود و ﺑﺮﮔﺮدد او اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ از ﯾﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ. ﻗﻠﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻚ ﻛﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻣﺄﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺣﺲ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﻚ ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.

مرکز روانشناسی اکسیر خدمات روانشناختی خود را توسط متخصصین مجرب در زمینه های مختلف از جمله مشاوره کودک، مشاوره فردی، مشاوره افسردگی، مشاوره اضطراب، مشاوره وسواس و … را به صورت حضوری و غیرحضوری به شما عزیزان ارائه می دهد.

ﺧﯿﺎل پردازی در دورﻩ ﻛﻮدﻛﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد. زﯾﺮا ﯾﻚ ﻛﻮدک ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزﻩ ای را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ، از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزﻩ ای ﻛﻪ اﯾﺠﺎد ﻛﺮدﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻛﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻼﻩ آﺷﭙﺰی ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽ ﮔﺬارد، ﭘﯿﺸﺒﻨﺪ

آﺷﭙﺰی ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﺷﭙﺰ اﺳﺖ، اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد آﺷﭙﺰی ﻛﻨﺪ ، ﻣﻮادی را ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ به ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد و از اﯾﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ، ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ.

مشاوره رایگان آنلاین