پی. اس. آی نامی است که به کل پدیده های مافوق طبیعی اطلاق می شود و شامل ادراک فراحسی (ESP) و روان جنبشی (PK) نیز می گردد. در ادراک فراحسی ، اطلاعات از راه های غیر قابل توضیح بدست می آید. در روان جنبشی، عوامل غیر قابل توضیح بر ماده اثر می گذارند.

نگاهی به آمار

ESP، شامل مواردی چون تله پاتی، غیب گویی و پیش آگاهی می باشند. در ناحیه ای در جنوب سانفرانسیسکو به نام سیلیکون ولی سازمان تحقیقاتی منحصر به فردی به نام مؤسسه تحقیقاتی استنفورد وجود دارد که بیش تر با عنوان SRI بین المللی شناخته می شود. بررسی دسته جمعی در SRI نشان داده است که حدود ۱% از کل جمعیت، دارای توانایی های PSI می باشند.

با توجه به جمعیت میلیاردی چین، تعداد چنین افرادی در این کشور، به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد. دانشمندان چینی معتقدند که پدیده های فراحسی و روان جنبشی، تنها اثرات جانبی منبع اصلی انتقال اطلاعات یعنی انرژی حیاتی “چی یا کی” هستند.

چی کونگ

از زمان سلسله “هان” (۲۰۶ پیش از میلاد تا ۲۲۰ پس از میلاد مسیح) “چی کونگ” یکی از چهار رشته اصلی پزشکی به شمار می آمده که از تمرین های روانی و فیزیکی تائوئیست ها و بودائیان سرچشمه گرفته است. “چی کونگ” به معنی کار یا تمرین با “چی” است.

ادراک فراحسی

توسط تمرین های بدنی و تمرکز ذهنی که در “چی کونگ” آموزش داده می شود، “چی” با کمک نیروی روانی “یی” در بدن قابل شناسایی است. این پیش شرط توانایی هدایت “چی” در بدن است. به عنوان مثال می توان “چی” را در مسیرهای خاصی در اعماق گوناگون بدن به جریان انداخت یا در امتداد به اصطلاح نصف النهارهایی به سمت قسمت های بیمار بدن هدایت کرد و در نقاط پیش تعیین شده ای جمع نمود.

بسیاری از چینی ها برای حفظ سلامت بدن، تمرین های حرکتی انجام می دهند؛ دقت درانجام درست تمرینات، به همراه تجسم جریان “چی” در بدن، حرکت آن را آسان می کند.

بنابر آموزه های چینی ها، استادان “چی کونگ” چنان تسلطی بر “چی” دارند که می توانند آن را هدایت، ذخیره و منتقل کنند. آنان می توانند با هدایت خارجی “چی” خود با دست، به سمت بیمار یا به اصطلاح تابش خارجی “چی” بر بیماری ها اثر بگذارند.

تفاوت بین دو نوع توانایی مافوق طبیعی یین و یانگ

چینی ها بین دو نوع توانایی های مافوق طبیعی یین و یانگ، تفاوت قائل می شوند. توانایی های یانگ را می توان با تمرین کسب کرد؛ مثل “چی کونگ”. در حالی که توانایی های یین خاص قلمروی تاریک و غیر قابل کنترل است؛ توانایی هایی که موروثی واسطه محور و جادوگرانه است.

بر پایه دیدگاه دکارت نسبت به جهان، فرهنگ غرب، آشکارا میان ماده و روح تفاوت قائل می شود. تا مدت های مدید تصور می شد، آگاهی چیزی جز پدیده های ثانویه فعالیت مغز نیست و نیرویی از خود ندارد؛ اما اخیرا این دیدگاه حتی در میان متخصصان مغز و اعصاب تغییر کرده و پذیرفته شده است که آگاهی برجسم اثر می گذارد و حتی به نظر می رسد این عقیده که آگاهی می تواند اثراتی فراتر از جسم هم داشته باشد، کم کم قوت می گیرد.

این محدودیت های فلسفی، اثری بر طرز تفکر سنتی چینی ها نمی گذارد. در سنت چینی ها بین دنیای درون و بیرون، یعنی بین ذهن و جسم، دوگانگی وجود ندارد. آنان توانسته اند همزمان با نگرش جامع نسبت جهان، شیوه های علمی ــ تجربی جهان غرب را هم مورد استفاده قرار دهند. همین عامل می تواند موجب بیش تر بودن شدت و دفعات وقوع اثرات PSI در چین، در مقایسه با غرب باشد.

 

منبع :

Elmar, G. 2003. Psychic Wars: Parapsychology in Espionage and beyond

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب