اختلال خواندن

این یافته بسیار مهم است، چرا که چگونگی کارکرد مغز را در تکلیف پیچیده ای همچون خواندن آشکار می کند و ملاحظات قابل توجهی برای درمان اختلالات یادگیری از جمله اختلال خواندن دارد.

محققین این مطالعه، لوری و همکارانش می گویند که خوانندگان ابتدایی سعی می کنند تا کلماتی که می خوانند را بازتولید آوایی کنند و این کار را بسیار سخت و طولانی می کند، پس از باز تولید آوایی در اولی مراحل یادگیری این مرحله برای سریع تر پیش رفتن و تند خواندن جای خود را به بازتولید دیداری می دهد.

خوانندگان ماهر نیز در زمانی که به کلمات مشکلی برخورد می کنند آن را به صورت آوایی پردازش و باز تولید میکنند. اما زمانی که به یک خواننده ماهر تبدیل شوید دیگر نیازی نیست باز تولید آوایی صورت گیرد بلکه کلمات به صورت دیداری آشنا هستند. لوری توضیح می دهد که: ما در مغز مناطق مختلفی را برای هر یک از اجزای خواندن مشخص کرده ایم. منطقه ای که کلمات را به صورت دیداری پردازش می کند از منطقه ای که بصورت آوایی تولید میکند متفاوت است.

لوری و همکارانش آزمایش بازشناسی کلمات را بر روی ۲۷ شرکت کننده داوطلب در دو آزمایش جدا با استفاده از تصویر برداری FMRI انجام دادند. آنها مشاهده کردند که حتی کلماتی که تلفظ صوتی یکسانی داشت ولی معنا و تصویر متفاوتی داشت ( hare و hair) نورون های متفاوتی را در یک منطقه خاص از مغز فعال کردند. اگر پردازش کلمات در این منطقه از مغز بر اساس صدا می بود انتظار می رفت تا در این آزمایش نورون های یکسانی فعال شوند.

لوری بیان می کند در این منطقه از مغز کلمات به صورت بینایی پردازش می شوند نه صوتی. همچنین محققین منطقه ای را پیدا کردند که در آن دو کلمه hare و hair نورون های یکسانی را فعال کرد.

نویسنده این پژوهش توضیح می دهد که در مغز یک منطقه برای پردازش دیداری و یک منطقه برای پردازش صوتی وجود دارد.

در مطالعات گذشته بیان شده بود که هر دو پردازش بینایی و صوتی در یک منطقه انجام می گیرد. در این تحقیق مشخص شد که این دو در مناطق جدایی پردازش می شود.

این یافته توضیح می دهد که چرا افراد مبتلا به خوانش پریشی در خواندن بسیار آرام هستند و با زحمت متن را می خوانند. این امر به دلیل است که یادگیری اولیه صوتی در این افراد سریع و نرمال است ولی در بازشناسی دیداری بعدی مشکل دارند و این امر برای آنها دشوار است.

منبع تحقیق:

Laurie S. Glezer, Guinevere Eden, Xiong Jiang, Megan Luetje, Eileen Napoliello, Judy Kim, Maximilian Riesenhuber. Uncovering phonological and orthographic selectivity across the reading network using fMRI-RA. NeuroImage, ۲۰۱۶; DOI:10.1016/j.neuroimage.2016.05.072

تاریخ انتشار:

پنج شنبه ۲۰ خرداد

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب