چرا جذب کسانی که ما را نمی خواهند می شویم؟

اکثر افراد از دختران و پسران بد خوششان می آید! چرا ما با اینکه می دانیم یک رابطه ای برای ما آسیب رسان است، باز هم بدنبال افرادی که نمی خواهند وارد رابطه با ما شوند، یا با ما بد رفتار می کنند می رویم، چرا منتظر خبری از آنها هستیم؟

خیلی راحت است که بپذیریم که آدم بدشانسی هستیم یا همه زنان و مردان مثل هم هستند، اما دلایل عمیق تری وجود دارد.

عشق ماده مخدر است

می دانستید وقتی پیامی از کسی که دوستش دارید دریافت می کنید حالتی شبیه نئشگی به شما دست می دهد!؟ این حالت می تواند اعتیادآور باشد مانند دیگر مواد مخدر. ما در چرخه ای از اضطراب گرفتار می شویم وقتی که از طرف شخص مورد نظر طرد شده و بدنبال آن نئشگی زیادی که در پی تصدیق شدنمان به بار می آید. این نیرومندی و قدرت در دیگر روابطمان از بین رفته است، ‌بنابراین در دام این رابطه می افتادیم. در حقیقت، وقتی که مغز عشاق را مورد بررسی قرار دادند، نشان داد که قسمتی از مغز که در اعتیاد و پاداش درگیر است در عشق نیز فعال می شود.

روزی شاهزاده سوار بر اسب سفید من خواهد آمد….

فرض ما این است که بدنبال پایان خوشی هستیم که در روابط اولیه خود نداشته ایم. به طور ناخودآگاه ما بدنبال کسی هستیم که روابط مشابه گذشته را برای ما بازآفرینی کند. این دفعه امیدواریم که بتوانیم همه چیز را تغییر داده و پیروز شویم و گذشته را جبران کنیم. شاید گذشتن از یک رابطه و وارد رابطه دیگر شدن به ما این امید را می دهد که این قصه عشق ما خواهد بود. این فقط در مورد عشق به جنس مخالف نیست، بلکه این الگو برای دست آوردن عشق والدین یا مراقب اولیه ما نیز وجود دارد.

ارزش من چقدر است؟

بدون اینکه خودمان متوجه باشیم، ارزش خاصی برای هر یک از افراد قائل می شویم و همین طور ارزش خودمان را از طریق واکنش و قضاوت دیگران نسبت به خودمان بدست می آوریم. به این اعتبار سنجی خارجی گفته می شود.  هنگامی که کسی برای ما جذاب می شود،  ارزش بیشتری پیدا می کند و بدست آوردن پذیرش او ارزش بیشتری خواهد داشت. این احساس را دارد که اگر من عشق او را بدست آورم در نتیجه من برای آنها ارزش بیشتری خواهیم داشت.

مشاوران به ما کمک می کنند تا الگویی که در آن گیر افتاده ایم را کشف کنیم. ممکن است فرایند سریعی به نظر نیاید اما بینش و درک اولین قدم در راه تغییر است. همراه با درمانگر، می توانید ببینید که گذشته چگونه بر زندگی کاری،  آینده و عزت نفس شما اثر گذاشته است. ابتدا به ساخت نقاط قوت و ارزشمندی در خودمان می پردازیم، و می توانیم وارد روابط سالم تر و خوشحال تر از قبل بشویم. وقتش است که به عشقی که لیاقتش را دارید برسید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب