نتایج آخرین تحقیقات از ۱۰ هزار نوجوان آمریکایی، نشان می دهد که ضربه روحی و روانی، به خصوص سوء استفاده و خشونت های خانگی، قبل از ۱۱ سالگی، می تواند مصرف مواد مخدر در بزرگسالی را افزایش دهد…

در این تحقیق نشان داده شد که تجربیات تلخ قبل از ۱۱ سالگی، با مصرف بالای ماری جوانا، کوکائین و داروهای خود سرانه در بزرگسالی ارتباط دارد. همچنین نشان داده شد که بلایای طبیعی، مانند سیل و زلزله نیز می تواند همین اثر را در بزرگسالی بگذارد…

ضربه روحی در کودکی علت مصرف مواد در بزرگسالی

دکتر مارتینز، از نویسندگان این تحقیق می گوید:

“این مصرف مواد، بر اثر خشونت های خانگی و سوء استفاده، می تواند جایگزینی برای نبود حمایت خانواده و کنار آمدن با فشار روانی باشد.”

شروع مصرف مواد بر اثر این عوامل، ممکن است شروعی برای مصرف بی رویه مواد و شروع کننده اختلالات مختلف روانشناختی باشد؛ لذا پیشگیری در مراحل اولیه، ممکن است کارآمد باشد.

 

منبع تحقیق:

Hannah Carliner, Katherine M. Keyes, Katie A. McLaughlin, Jacquelyn L. Meyers, Erin C. Dunn, Silvia S. Martins.Childhood Trauma and Illicit Drug Use in Adolescence: A Population-Based National Comorbidity Survey Replication–Adolescent Supplement Study.Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, ۲۰۱۶; DOI: ۱۰۱۶/j.jaac.2016.05.010

تاریخ انتشار:

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۹۵

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب