یک عقیده غالب وجود دارد که میگوید: اکثر مردم زمانی که سخن از هوش، حافظه، محبوبیت، و سایر صفات شخصی به میان می آید، تصور میکنند که وضعیت آن ها نسبت به دوستان خود بهتر است. یک تحقیق جالب نشان داده است که این عقیده حداقل در شبکه های اجتماعی نادرست است.

ارتباطات اجتماعی در شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی تصور بر این است که دوستان ما ارتباطات اجتماعی قوی تری دارند( دوستان بیشتری دارند)، فعال تر هستند (پست های بیشتری ارسال میکنند) و با نفوذتر هستند (پست های آن ها بیشتر دیده شده یا پسندیده شده است). این پدیده به عنوان تناقض دوستانه تعمیم یافته معروف است.

گروهی از محققین اقدام به کشف این حقیقت کردند که این پارادوکس تا چه حد در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر وجود دارد و چگونه در ساختار این شبکه اجتماعی منعکس می شود.

پس از به کارگیری یک شیوه جدید اندازه گیری در رابطه با تاثیر و نفوذ کاربران و اینکه تا چه اندازه تناقض دوستی تعمیم یافته در شبکه های اجتماعی وجود دارد. نتایج نشان داد که تقریبا همه کاربران (۹۰درصد) این تناقض را تجربه کرده اند و این تناقض حتی در میان کسانی که فعالیت بسیار بالایی در شبکه های اجتماعی داشتند نیز مشاهده شد.

در شبکه های اجتماعی دوستان شما بیشتر از شما محبوبند!

در شبکه های اجتماعی دوستان شما بیشتر از شما محبوبند!

طبق گفته پروفسور میشل نویسنده مسئول این مقاله دلیل این امر این است که افراد با هر سطحی از فعالیت تمایل دارند کسانی که فعال تر و پر نفوذتر هستند را دنبال کنند.

در شبکه های اجتماعی صرفا تعداد کمی از افراد هستند که تعداد پیروان و دنبال کنندگان آن ها به سطح چند میلیون می رسد، و این افراد خودشان تعداد کمی از افراد را دنبال میکنند. توئیتر دارای سلسله مراتبی است که دارای میلیون ها اتصال بین کاربران است. این اتصالات به طوریست که که افراد مشهور تر بیشتر دنبال می شوند.

لذا این احساس که دوستان ما همیشه از ما محبوبتر و پرنفوذتر هستند در شبکه های اجتماعی وجود دارد…

 

منبع تحقیق:

McGill University. (2016, May 18). Your friends have more friends than you do: Research uncovers the inherently hierarchical nature of social media.ScienceDaily. Retrieved May 25, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160518170436.htm

تاریخ انتشار:

۱۸ می ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب