تخلیه خشم

برای تخلیه خشم و یا آنکه خشمی ابراز شود وجود یک نفر کافی است. اما برای آنکه ستیز و مشاجره برپاشود، دو نفر باید درگیر شوند. روانشناسان متوجه شده اند که در ازدواج های ناموفق، خشم یکی از زوج ها موجب خشم دیگری می شود و برعکس، در ازدواج های موفق، وقتی یکی از زوج ها عصبانی می شود، دیگری آرامش خود را حفظ می کند.

رفتار همسرتان هرچه باشد، تصمیم شما درباره ی نحوه ی پاسخ گویی بر نتیجه کار تاثیر می گذارد و آن را بدتر یا بهتر می کند. این راه دیگری برای درک “توان دو” است. یعنی در انتخاب شما نوعی قدرت (تاثیرگذاری مثبت یا منفی) نهفته است که البته به معنای آن نیست که شما مسول رفتار همسرتان باشید. شما در هر مرحله ای از گفت و گو تنها مسئول رفتار و گفتار خود هستید.


مقاله مرتبط: کنترل خشم و لذت از زندگی


مهارت های کنترل تخلیه خشم

توجه

تحقیقات مربوط به خشونت های فیزیکی و زد و خورد بین زوج ها نشان می دهد که وقتی چنین اتفاقی بیفتد، هیچ یک از رفتار های فرد قربانی تاثیری در تغییر اوضاع ندارد، مگر آنکه محیط را ترک کند. اگر ازدواج شما در این طبقه بندی می گنجد، حتما به فکر مشاوره باشید.

وقتی همسرتان خشمگین است

با دقت گوش کنید تا اطلاعات مفید را دریافت کنید و به مشکل اصلی پی ببرید. رعایت این اصل مهم شما را به درک شرایط موجود رهنمون می شود و افسوس که رعایت آن مشکل است. اگر متوجه شدید که به جای گوش دادن به قصد آگاه شدن، شما نیز عصبانی شده اید یا از خود دفاع می کنید، بهترین کار این است که محیط را ترک کنید.


مقاله مرتبط: نحوه مدیریت خشم و استرس

مقاله مرتبط: خشم منجر به مشکلات قلبی می شود!


گوش کنید تا همسرتان را بهتر درک کنید

به یاد داشته باشید که وقتی همسرتان عصبی است، شما باید با این هدف به صحبت های اوگوش کنید که به علت ناراحتی او پی ببرید نه اینکه ببینید خود چه کار اشتباهی انجام داده اید. در این صورت خونسردی خود را حفظ می کنید، ژرف نگری خود را از دست نمی دهید و ریشه ی ناراحتی همسرتان را در می یابید.

از گفتن “من چه اشتباهی کرده ام؟” خودداری کنید.

اگر واکنش شما نسبت به صحبت های همسرتان مانند کودکی است که در مقابل والدینش از خود می پرسد “من چه اشتباهی کرده ام؟” بدانید که با حالت دفاعی به حرف های او گوش می دهید.

طرح این پرسش ها مفید تر است:

  • خواسته ی همسر من چیست؟
  • چه چیز باعث حساسیت اوشده است؟
  • چه کار مفیدی می توانم انجام بدهم؟

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب