محترم شمردن خود در بسیاری از مواقع یک احساس دورنی است و کاملا به خود شما و طرز تفکر شما نسبت به خودتان بستگی دارد. این حس با حس اعتماد بنفس و عزت نفس رابطه بسیار نزدیکی دارد. 

محترم شمردن خود

برای محترم شمردن خود جملات زیر را در رابطه با خود به کار ببرید و باور کنید:

    – من موجودی ارزشمند هستم.

    – همیشه با من با احترام رفتار می شود.

    – من توانمند هستم.

    – دیگر زنان مرا مورد حمایت قرار می دهند.

    – من به خاطر خودم به راحتی به صدا در می آیم.

    – مرزهای من مورد احترام هستند.

    – هرآنگاه که لازم باشد، من به حرکت درمی آیم.

    – من گروه حمایت گر ارجمندی دارم.

    – من از کمال برخوردارم.

    – هرچه بیشتر گشوده باشم، ایمن تر هستم.

    – حس خود ارزشی ام بسیار قوی است.

    – من زنی هستم که دیگر زنان را شفا می بخشم.

    – من سد انرژی محکم و قدرتمندی دارم.

    – مردان زندگی من به زنان ارج می نهند.

    – من قدرتم را باز پس می گیرم.

    – من خودم را دوست دارم و محترم می شمارم.


مقاله مرتبط : عشق ورزیدن به خود و روش های آن


مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب