نام : محبوبه
نام خانوادگی : امیدی نژاد
شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی: ۱۴۵۹۱
شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی ۵۹۹۴
حوزه تخصصی: خانواده

دوره های آموزشی طی شده :

کارگاه آموزشی و تخصصی مربیگری مهارتهای زندگی کودک)سارا گودرزی، موسسه روانشناسی دانشگاه تهران، مدت دوره: ۱۸ ساعت، سال ۱۳۹۶)

کارگاه مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوان)سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۸ ساعت، سال ۱۳۹۶ )

کارگاه بازی درمانیADHD و تعامل درمانی والد-کودک PCIT(بهنود بهمنش، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۶ ساعت، سال ۱۳۹۵)

کارگاه مهارت های زندگی سالم )دکترمحمد خدایاری فرد، دانشگاه تهران، مدت دوره: ۲۴ ساعت، سال ۱۳۹۴

کارگاه زوج درمانی سیستمی )علیرضا بوستانی پور، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مدت دوره: ۲۴ ساعت،سال ۱۳۹۶)

کارگاه بیش فعالی)ADHD( )دکترسیما قدرتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، مدت دوره: ۸ ساعت، سال۱۳۹۴

 کارگاه آموزش مهارت های والدین)PMT ()صفورا بابایی، مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی اکسیر. مدت دوره:۱۶ساعت، سال۱۳۹۴)

 کارگاه توانمندسازی هوشی کودک با استفاده از رویکردهای نوین روانشناسی)دکتر مریم اسبقی، مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی اکسیر مدت دوره: ۱۰ ساعت، سال ۱۳۹۵)

کارگاه پایان نامه نویسی دوره دکتری)دکتر هومن نامور، دفتر روانشناسی و هنر، مدت دوره: ۸ ساعت، سال ۱۳۹۶)

 کارگاه مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک)سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۱۶ساعت، سال ۱۳۹۵)

 کارگاه مداخالت درمانی شناختی رفتاری اختالالت اضطرابی کودکان)سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۸ ساعت، سال ۱۳۹۵)

 کارگاه آموزش تکنیک های توانمندسازی شناختی و حسی حرکتی کودکان)سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۱۰ ساعت، سال ۱۳۹۵)

 کارگاه مربیگری خالقیت )سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۸ ساعت، سال )۱۳۹۵

 کارگاه مداخالت شناختی- رفتاری در درمان وسواس کودکان)سارا گودرزی،مرکز مشاوره آرامش، مدت دوره: ۸ ساعت، سال ۱۳۹۵)

 کارگاه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان)سارا گودرزی،مرکز مشاوره آرامش، مدت دوره: ۸ ساعت، سال )۱۳۹۵

کارگاه کشف دنیای درونی کودک از منظر تحلیل)سبا ناظمی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر، مدت دوره: ۵ ساعت، سال ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی و تخصصی اوتیسم)مریم محمدی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران، مدت دوره: ۶ ساعت، سال ۱۳۹۶)

 کارگاه آموزشی و تخصصی مصاحبه بالینی با کودک و والدین)سارا گودرزی، مرکز مشاوره آرامش، مدت دوره: ۸ ساعت، سال ۱۳۹۵)

 کارگاه طرحواره درمانی یداله دمیرچی، مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی اکسیر، مدت دوره: ۸ ساعت، سال ۱۳۹۵)

 

عنوان شغلی: مشاور

محل کار: دانشگاه شهید بهشتی
وظایف و دستاوردها: روانشناس
عنوان شغلی: مشاور
محل کار: مرکز مشاوره اکسیر
وظایف و دستاوردها: روانشناس

 عنوان شغلی: صنعتی – سازمانی

 محل کار: کلینیک روانشناختی اکسیر
 وظایف و دستاوردها: روانشناس

 عنوان شغلی: مصاحبه گر
 محل کار: بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک کارآفرین، بانک صنعت و معدن، پست بانک، نیروگاه شهید رجایی،
جیرینگ )همراه اول(، شرکت تجهیزات ارگ پارسیان )TAPCO ،)شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و …
 وظایف و دستاوردها: روانشناس

عنوان شغلی: مصاحبه
 محل کار: نسیم سالمت بانک پاسارگاد