زهرا سیلابخوری دکترای تخصصی روانشناسی

روان درمانگر
روانشناس فردی
زوج درمانگر
خانواده درمانگر
محقق
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

فعالیت ها

ارزیاب و عضو کمیته مصاحبه بررسی صالحیت داوطلبان روانشناس

مشاوره خانواده قوه قضائیه
روانشناس طرح خط زندگی 
مدرس دروس دوره های کنکور ارشد و دکتری
دروس آسیب شناسی و مرضی، رشد، شخصیت، آمار و روش تحقیق، بالینی،
مدرس طرحواره درمانی کلینیک مادر
مدرس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
مدرس درمان شناختی -رفتاری
مدرس آسیب شناسی روانی و اختالالت شخصیت کلینیک مادر
کسب لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر برای پایان نامه مقطع کارشناسی از جهاد دانشگاهی ارشد

تحصیلات

روانشناسی عمومی پیام نور تهران
روانشناسی بالینی خانواده علم و فرهنگ تهران

روانشناسی عمومی دکتری علوم تحقیقات تهران

گواهی تخصصی کارگاه طرحواره درمانی مبانی ۳۶ ساعت سال ۱۳۹۶
گواهی تخصصی کارگاه طرحواره درمانی پیشرفته ۳۶ ساعت سال ۱۳۹۶
گواهی تخصصی کارگاه تربیت درمانگر مبتنی بر درمان شناختی رفتاری
۱۰۰ ساعت افسردگی، دو قطبی، وسواس، اضطراب، اضطراب اجتماعی، فوبی خاص و..
گواهی تخصصی ارزیابی، تشخیص و درمان اختالالت روانی محور یک ۵۰ ساعت سال ۱۳۹۷
گواهی تخصصی کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ۲۴ ساعت سال ۱۳۹۸
گواهی تخصصی کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری مبانی ۲۴ ساعت سال ۱۳۹۷
گواهی تخصصی آموزش زوج و خانواده درمانی پیشرفته ۱۰۰ ساعت سال ۱۳۹۷
گواهی تخصصی کارگاه زوج درمانی هیجان مدار ۲۴ ساعت سال ۱۳۹۸
گواهی تخصصی کارگاه سکس تراپی ۲۴ ساعت سال ۱۳۹۶
گواهی تخصصی کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ۲۴ ساعت سال  ۱۳۹۸
گواهی تخصصی کارگاه هیپنوتراپی ۸ ساعت سال ۱۳۹۳
گواهی تخصصی کارگاه ذهن آگاهی ۱۶ ساعت سال ۱۳۹۸
 گواهی تخصصی ارزیابی و درمان اختالالت شخصیت ۲۴ ساعت سال ۱۳۹۷