تاثیر گذاری بر روی دیگران

بسیاری از ما در ارتباطات اجتماعی خواهان این امر هستیم که بر دیگران تاثیر گذاشته و از این طریق روابط اجتماعی خود را مستحکم سازیم و روابط اجتماعی خود را بسیار سازنده نماییم. نکته حائز اهمیت این جا است که بسیاری از افراد نمی دانند چگونه این فعالیت را انجام دهند که نتیجه ی مثبتی به بار آورد و بعد از مدتی که افراد این هدف را دنبال می نمایند از این جریان نا امید می شوند

در ارتباط با دیگران انتقاد شدید، غر زدن پیام اصلی فرد به طرف مقابل این است که او فردی بد کار یا خطا کار است. این امر به این دلیل است که گاهی ممکن است قوانینی در ذهن ما باشد که به علت نادیده گرفتن از دیگران عصبانی شده و دیگران را مورد سرزنش قرار دهیم. تاثیر گذاری بر دیگران هنری است که برای بدست آوردن باید اصول تغییر را دانست اولین چیزی که باید به آن نگاه باشید راهکارهایی است که کارایی ندارد.

راه کار های نا مناسب و غیر کارا

تهدید

در تهدید پیام این است که آنچه من می خواهم را انجام بده وگرنه من به تو صدمه می زنم و مواردی را که با آن ها احساس خوبی می کنی از تو منع می کنم.

تحقیر

در تحقیر این پیام منتقل می کند که اگر فرد مقابل کاری را که شما می خواهید انجام ندهید فرد بی ارزشی است و او فردی معیوب و نادان است

دوری گزینی

این حالت پیام فرد بدین معنی است که اگر کاری را که من می خواهم انجام ندهی من تو را ترک می کنم.

همه را هکار هایی که در تاثیر گذاری و ایجاد تغییر در فرد مقابل نا کار آمد هستند به یک شیوه عمل می کنند. آنها خشن هستند و به افراد صدمه می زنند. دو دلیل وجود دراد که افراد از این راه کار ها استفاده می نمایند دلیل اول آن است که ممکن است افراد در خانواده هایی بزرگ شده باشند که چنین الگو هایی را در پیش بگیرند دلیل دیگر برای متداول بودن این راهکارها این امر است که این راهکار ها در ابتدا بسیار موثر واقع می شوند. سرزنش، تهدید، تحقیر و قهر کردن می تواند عامل بر انگیزاننده نیرومندی باشد ولی به مرور این راهکار ها نیروی خود را از دست می دهد و در این مرحله فرد مقابل، دیگر به این جریان ها توجه نمی کند علاوه بر این با گذشت زمان افراد دیگر در مقابل این جریان و افرادی که این روش را در پیش می گیرند ممکن است حالت دفاعی و لج بازی بگیرند.

واکنش به تهدید ها راهکارهای محدود کننده ویژه ای هستند واکنش اولیه فرد مقابل به تهدید ممکن است کاملا دلخواه فرد تهدید کننده باشد و فرد را برای استفاده از این راهکار ها تقویت نماید شاید افراد در مقابل تهدید به دلخواه فرد تهدید کننده رفتار نمایند اما این نکته حائز اهمیت است که انجام رفتار دلخواه در مقابل تهدید به دلیل ترس می باشد و این تعییرات تا زمانی دوام خواهد داشت که ترس وجود داشته باشد به محض اینکه ترس طرف مقابل کاهش یابد احتمالا فرد الگوی رفتاری خویش را تغییر می دهد

راهکار های کار آمد برای تاثیر گذاری بر دیگران

مهم ترین اصلی که باید در نظر داشته باشیم این است که افراد صرفا موقعی که خودشان بخواهند تغییر می کنند نه هنگامی که شما از آن بخواهید تغییر کند. اگر افراد از روش های درست تاثیر گذاری استفاده نمایند این تاثیر بسیار با دوام خواهد بود و چون در این تاثیر فرد به صورت آزادنه رفتار می نماید و نیاز به خود مختاری او تامین می گردد از این جهت این تاثیر بسیار با دوام خواهد بود.

در زیر راهکار هایی ارائه می گردد که می تواند در تاثیر گذاری بردیگران بسیار موثر باشد

تحسین

افراد و به خصوص والدین می توانند از این روش برای تاثیر گذاری استفاده نمایند در این جریان فرد می تواند رفتار مورد نظر را که به رفتار مد نظر او نردیک است تقویت نماید. تحسین به فرد نشان می دهد که رفتار او بسیار مناسب بوده است. همه افراد تشنه احترام به خود و قدردانی شدن هستند. تحسین روشی برای ارائه یک پاداش ارزشمند و در عین حال ترغیب فرد به انجام رفتاری است که شما ترجیح می دهید.

ارائه پاداش

ارائه پاداش از جمله روش هایی است که می توان با آن به رفتار طرف مقابل جهت داد. با ارائه پاداش می توان بخش های مختلف رفتار فرد را شدت بخشید

قدردانی کلامی

قدر دانی زبانی بسیار با اهمیت هستند. ولی هنگامی که فردی خواسته ی فردی را انجام می دهد در آغوش گرفتن، دست زدن آهسته به شانه ها، یک تبسم صمیمانه و یا حتی تکان دادن سر و شانه ها می تواند بسیار در ایجاد انگیزه و تاثیر بر دیگران موثر است. قدردانی کردن این پیام را منتقل می کند که شما سپاس گذار و خشنود هستید و به آنچه طرف مقابل انجام داده است ارج می نهید. این رفتار اقدام احتمال تکرار رفتار مورد دلخواه را افزایش می دهد و فرد می تواند به آنچه مد نظر دارد مجدد دست یابد.

ایجاد اعتماد

یکی از موثرترین راهکار های ایجاد تاثیر بر دیگران ایجاد اعتماد در طرف مقابل است این امر سبب می گردد که فرد در مقابل تغییر مقاوم نباشد و در مقابل تغییر حالت دفاعی نگیرد.

صراحت در در خواست

صراحت در درخواست نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی در تاثیر گذاری بر دیگران دارد اصولا خواست روشن و کاملا واضخ تاثیر بسیار بهتری بر دیگران دارد و اعتماد بیشتری را جلب می نماید

منبع:

میتو، مک کی(۱۳۹۲)پیام ها(مهارت های ارتباطی) (ترجمه محمد علی رحیمی) انتشارات ارجمند

کری، شف(۱۳۸۸) مهارت های زندگی (ترجمه محمد سعیدی انتشارات ویرایش

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب