تغذیه با شیر مادر

یک مطالعه جدید که بر روی ۱۸۰ نوزاد زودرس انجام گرفته است نشان داده تغذیه با شیر مادر در ۲۸ ماه اول زندگی با اندازه مناطق خاصی از مغز که در پیشرفت تحصیلی، حافظه فعال و عملکرد حرکتی دخیل است، مرتبط می باشد.

نتایج این تحقیق در مجله آنلاین اطفال منتشر شده است.

بران، متخصص بیمارستان زنان و نویسنده ارشد این تحقیق می گوید: “داده های ما از توصیه های فعلی به مادران، حمایت می کند. بر اساس این توصیه مادران نوزادان زودرس می بایست کودکان خود را با شیر خود تغذیه کنند. این توصیه فقط برای مادران نیست، بلکه برای اعضای خانواده که کار آنها حمایت از مادران شاغل و در معرض استرس است نیز حائز اهمیت است”.

در این مطالعه، تغذیه نوزادان قبل از ۳۰ ماه را بررسی کردند. سپس مناطق مغزی آنها با استفاده از تصویر برداری MIR تا هفت سالگی بررسی شد و در هفت سالگی عملکرد شناختی کودکان مانند، ریاضیات، توجه، حافظه کاری، زبان و ادراک فضایی آنها تست شد.

نتایج تغذیه با شیر مادر

نتایج نشان داد، کودکانی که بیشتر از شیر مادر تغذیه می شدند در ۷ سالگی مناطق مغز آنها حجم بیشتری نسبت به همسالان خود داشت. به طور کلی میزان مصرف شیر مادر قبل از ۳۰ ماهگی و اندازه مناطقی از مغز و عملکرد شناختی در ارتباط بوده است.

در این مطالعه محققین محدودیت های مثل سطح سواد والدین، و مشارکت والدین و همچنین عوامل اثر گذار دیگر را گوشزد کردند. این تحقیق به عنوان یک تحقیق مقدماتی می تواند زمینه ساز تحقیقات بعدی با جزئیات بیشتری از تاثیر شیر مادر بر کودک باشد.

منبع:

Mandy B. Belfort, MD, MPH et al. Breast Milk Feeding, Brain Development, and Neurocognitive Outcomes: A 7-Year Longitudinal Study in Infants Born at Less Than 30 Weeks’ GestationThe Journal of Pediatrics, July 2016 DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.jpeds.2016.06.045

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب