برون گرایی کودکان

فاکتور استرس در خانواده تحت تاثیر موارد گوناگونی است که بر شدت آن اثر دارد و در نحوه تربیت و پرورش کودکان استرس، به نوعی باعث ایجاد برون گرایی کودکان و نوجوان می شود که این بخش منفی برون گرایی را شامل می شود از قبیل پرخاشگری، ناسازگاری و …

  1. یافته های حاضر نشان می دهد که استرس به میزان زیادی به مشکلات مربوط به روابط بین مادرها ومشکلات سلامتی همسرشان بستگی دارد. استرس اولیه و زودرس خانواده، تجربه تحمل مادرها از مشکلات جسمی – روانی همسرشان است. سلامت در پدران، در اختلال برون گرایی دوران اولیه کودکی به نوجوانی با اهمیت است. بد رفتاری همسران بین سن ۰تا۴ سال کودک، مشکلات رفتاری حاد در گروه سنی ۴ تا ۱۳ سال بدنبال دارد.

این نکته های دریافتی از میان نشانه های اضطراب و افسردگی به عنوان یک فاکتور مهم و زودرس برای بعضی از مشکلات مراحل برون گرایی در نوجوانی است.

  1. والدین دو یا بیشتر از دو تاکودک بودن به طور همزمان نیاز زیادی به حمایت خانواده و والدین را بوجود می آورد. سن پایین مادر و حضور خواهر و برادر در خانواده ممکن است مشکلات برون گرایی را بیشتر آشکار کنند. افزایش مشکل در بحران برون گرایی مرتبط به خواهر و برادر است چون چندین خواهر و برادر ممکن است رفتارهای ضد اجتماعی همدیگر را در دوره منفی منحرف و تربیت تشدید می کند. در حمایت از این اندیشه،برادر و خواهر سهمی منحصر به فردی در برون گرایی رشدی در مطالعات حساس ژنتیکی دارند.

اندازه وسیع برون گرایی ،که شامل رفتار مخل ومتضاد در دوران اولیه کودکی و رفتار اجتنابی است، بیشتر در دختران است.

  1. یک مادر جوان ممکن است تجربیات کمتری به عنوان پرستاری و مهارت های والدینی ضعیف تری داشته باشد در حالی که در همان زمان او ممکن است بیشتر آسیب پذیر در ناامیدی از نیاز های رشدی اش باشد. همچنین تحلیل ها نشان داد که مادران با تحصیلات پایین با مشکلات برون گرایی در کودک رابطه ای پیوسته دارند.

بنابراین برون گرایی در تمامی مراحل رشد یکسان نیست. بزرگ کردن کودک توسط والدین در شرایط حاد عواطف منفی ممکن است این نیاز را حاصل کند که به کودک کمک کنیم تا وضع خلقی خود را تنظیم نماید و از روش های کیفری انضباط و دوره های اجباری دوری می کنیم.

پیشنهاد می شود که اثرات پیش گیری و مداخله زود هنگام باید یک کانون وسیعی داشته باشد و توجه خاصی بر روی رفتار های برون گرایی کودکان در زمینه دوران مادری با سن پایین و مراحل بالا استرس خانواده ، به همان اندازه فطرت کودک،پریشانی مادر،جنسیت فرد،حضور برادر و خواهر در خانواده ، وجود داشته باشد.

تجربه مداوم یک رابطه عاشقانه با همسر با پیامد سلامتی، نشانه های افسردگی و اضطراب را تخفیف می دهد.

منبع:

Intergenerational Transmission of Internalising and Externalising Behaviours Across Three Generations: Gender-Specific Pathways

Hyoun K. Kim, Deborah M. Capaldi, Katherine C. Pears, David C. R. Kerr, and Lee D. Owen

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: بهناز خدادادیان

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب