بخشش اشتباهات والدینReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Dec 8Rating: 5.0کلید بخشش اشتباهات والدینكیفیت تربیت و پرورش اولیه در شكل گیری بزرگسالی، اهمیت قابل توجهی دارد. تعداد قابل توجهی از مراجعه كنندگان به مشاوران و روانشناسان، همراه با خشم و تلخی نسبت به والدین یا یكی از آن ها هستند. این احساسات منفی بزرگسالی، سرچشمه در تجربیات دوران کودکی دارد.

كیفیت تربیت و پرورش اولیه در شكل گیری بزرگسالی، اهمیت قابل توجهی دارد. تعداد قابل توجهی از مراجعه كنندگان به مشاوران و روانشناسان، همراه با خشم و تلخی نسبت به والدین یا یكی از آن ها هستند. این احساسات منفی بزرگسالی، سرچشمه در تجربیات دوران کودکی دارد.

عواقب مشکل ذکر شده

مشكل بیان شده ممكن است باعث اضطراب، ‌افسردگی و اختلالات خوردن شود. هنوز هم چیزهای حل نشده ای بین مراجع و پدر و مادرش (یا مراقب اولیه) وجود دارد. مراجع ممكن است هفته ای دو بار آن ها را ببیند یا حتی سال ها، والدینش را ندیده باشد؛ یا حتی ممكن است والدینش فوت كرده باشند. در هر شرایطی این خشم و رنجش باقی است و حل نشده خواهد ماند.

بخشش اشتباهات والدین

بسیاری از گفتگوهای درمانی، شامل كمک به مراجع برای شناسایی این احساسات و اعتراف و تایید آن هاست. هدف درمانگر یا مشاور، افزایش درک مراجع از رفتارها و انگیزه های پدر و مادرش و همین طور نقاط قوت و ضعف آن هاست. معمولا حوادث گذشته دوباره بررسی شده و در صورت لزوم، دوباره ساخته و تنظیم می شود.

به مراجع كمک می شود تا با دیدگاه تازه ای به موضوع نگاه كند و احتمالات جدید را برای درک پیچیدگی های یک وضعیت ظاهرا سیاه و سفید، جایگزین دیدگاه قبلی خود كند.

پدر و مادر هم مثل دیگران هستند، ‌احساسات خودشان را دارند، اشتباه می كنند، ترس ها و تعصبات خاص خود را دارند. متاسفانه برخی از پدر و مادرها، والدین خوبی نیستند.

 فرایند درک و بازسازی مجدد آن خاطرات، باعث افزایش همدردی شما ــ هم برای خودتان هم برای والدین ــ خواهد شد؛ این همدردی، كلید بهبود روابط ناكارآمد والد ــ فرزندی است.

کلید بخشش اشتباهات والدین

با بهبود روابط خود با والدین، ‌دیگر روابط شما نیز بهبود میابد؛ از جمله رابطه شما با خودتان.

مزایای این سفر درمانی خاص می تواند قابل توجه باشد. یادگیری بخشش پدر و مادر، در واقع در مركزیت پذیرش خود قرار دارد. پذیرش خود در واقع كلید باز كردن قفل افسردگی و نهایتا، پشت سر گذاشتن آن است؛ در پایان یک مشاوره موثر این اتفاق خواهد افتاد.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر