کیفیت تربیت و پرورش اولیه در شکل گیری بزرگسالی، اهمیت قابل توجهی دارد. تعداد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به مشاوران و روانشناسان، همراه با خشم و تلخی نسبت به والدین یا یکی از آن ها هستند. این احساسات منفی بزرگسالی، سرچشمه در تجربیات دوران کودکی دارد.

عواقب مشکل ذکر شده

مشکل بیان شده ممکن است باعث اضطراب، ‌افسردگی و اختلالات خوردن شود. هنوز هم چیزهای حل نشده ای بین مراجع و پدر و مادرش (یا مراقب اولیه) وجود دارد. مراجع ممکن است هفته ای دو بار آن ها را ببیند یا حتی سال ها، والدینش را ندیده باشد؛ یا حتی ممکن است والدینش فوت کرده باشند. در هر شرایطی این خشم و رنجش باقی است و حل نشده خواهد ماند.

بخشش اشتباهات والدین

بسیاری از گفتگوهای درمانی، شامل کمک به مراجع برای شناسایی این احساسات و اعتراف و تایید آن هاست. هدف درمانگر یا مشاور، افزایش درک مراجع از رفتارها و انگیزه های پدر و مادرش و همین طور نقاط قوت و ضعف آن هاست. معمولا حوادث گذشته دوباره بررسی شده و در صورت لزوم، دوباره ساخته و تنظیم می شود.

به مراجع کمک می شود تا با دیدگاه تازه ای به موضوع نگاه کند و احتمالات جدید را برای درک پیچیدگی های یک وضعیت ظاهرا سیاه و سفید، جایگزین دیدگاه قبلی خود کند.

پدر و مادر هم مثل دیگران هستند، ‌احساسات خودشان را دارند، اشتباه می کنند، ترس ها و تعصبات خاص خود را دارند. متاسفانه برخی از پدر و مادرها، والدین خوبی نیستند.

 فرایند درک و بازسازی مجدد آن خاطرات، باعث افزایش همدردی شما ــ هم برای خودتان هم برای والدین ــ خواهد شد؛ این همدردی، کلید بهبود روابط ناکارآمد والد ــ فرزندی است.

کلید بخشش اشتباهات والدین

با بهبود روابط خود با والدین، ‌دیگر روابط شما نیز بهبود میابد؛ از جمله رابطه شما با خودتان.

مزایای این سفر درمانی خاص می تواند قابل توجه باشد. یادگیری بخشش پدر و مادر، در واقع در مرکزیت پذیرش خود قرار دارد. پذیرش خود در واقع کلید باز کردن قفل افسردگی و نهایتا، پشت سر گذاشتن آن است؛ در پایان یک مشاوره موثر این اتفاق خواهد افتاد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب