مهم ترین اختلال هویت جنسی ، نارضایتی جنسی است که به موجب آن، فرد احساس می کند به جنس دیگر تعلق دارد. ناراحتی از جنسیت تعیین شده، معمولا قبل از چهار سالگی مشهود است…

هورمون های جنسی

منشا آن در هورمون های جنسی قرار دارد. این افراد جویای خلاص شدن از شر اندام های تناسلی خود و زندگی کردن در نقش جنس مخالف هستند. مردان مبتلا به این اختلال به روسپی گری می پردازند. پسرهایی که تعارض جنسی دارند هفت برابر بیش تر از دخترهایی که تعارض جنسی دارند برای کمک حرفه ای مراجعه می کنند.

مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی که مجذوب مردان می شوند، به احتمال بیش تری تاریخچه طولانی نارضایتی جنسی داشته اند. پسرهای مبتلا به این اختلال در مقایسه با پسرهای دیگر، ترتیب تولد بعدی در خانواده دارند یعنی فرزند اول نبوده اند و بیش تر برادر دارند تا خواهر.

دخترانی که مادرشان برای جلوگیری از خونریزی رحم در دوران حاملگی، پروژستین مصرف کرده اند، در بزرگسالی حالت های پسرانه پیدا می کنند.

اختلال هویت جنسی

سبب شناسی و درمان اختلال هویت جنسی

    – دیدگاه زیستی:

روی تاثیر هورمون هایی تاکید دارد که بر رشد جنین تاثیر می گذارند. مانند یک کروموزوم Y اضافی در جفت بیست و سوم (۴۷،XYY) در ناراضیان جنسی مرد به زن و یک کروموزوم X اضافی (۴۷، XXX) در ناراضیان جنسی زن به مرد. پسرهای مبتلا به اختلال هویت جنسی نسبت به محرک های حسی گوناگون و بیانگری هیجانی والدینشان حساس هستند، و دخترهای مبتلا به اختلال هویت جنسی به محرکات خشن حساس ترند.

    – دیدگاه روانشناختی:

بر عواملی مانند ترجیح والدین برای فرزندی از جنس مخالف، تاثیر تجربیات دلبستگی اولیه و تقویت غیرعمدی رفتار جنس مخالف توسط والدین تاکید دارد.

    – دیدگاه اجتماعی – فرهنگی:

تاکید روی مشکلات دو جنس و نگاه جامعه به خصوص به جنس مذکر دارد…

درمان اختلال هویت جنسی

مهم ترین روش درمان اختلالات هویت جنسی، عمل جراحی تعیین دوباره جنسیت است. خشنودی بعد از عمل در صورتی بیش تر است که انتقال از زن به مرد باشد نه مرد به زن…

 

منبع: آسیب شناسی روانی. نویسندگان: جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، اسحاق سام خانیان.

نویسنده: الهه عبدالرحمانی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب