ریحانه صادقی

فعالیت ها ی حرفه ای
بازی درمانگر و روانسنج کیلینیک روانشناسی اکسیر
درمانگر بالینی نوجوان کیلینیک اکسیر
روانشناس صنعتی و سازمانی مجتمع راهنمایی و رانندگی ناوبران
مشاور و بازی درمانگر مهدکودک خانه شادی درون
مصاحبه استخدامی واگن سازی تهران
دستیار روانپزشک بیمارستان راضی
مشاور تلفنی و روان درمانگر شرکت نسیم سالمت الکترونیک پاسارگاد
روان درمانگر کیلینیک سالمت و پیشگیری فردوس
سخنرانی ویژه مهد کودک و پیش دبستانی منطقه ۱ تهران
مصاحبه استخدامی بانک کارآفرین
تحلیل و تفسیر (QEEG )نقشه نگاری مغزی شرکت نسیم سالمت الکترونیک پاسارگاد

کارگاه ها ی آموزشی
گذراندن کارگاه آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 دکتر فتحی آشتیانی
گذراندن تحلیل رفتار کودکان و نوجوانان اضطرابی دکتر علیزاده
گذراندن کارگاه تحلیل مشکالت خلقی کودکان و نوجوانان دکتر نادری موسسه ویلیام گالسر
گذراندن کارگاه شیوه های فرزند پروری و مهارت های ارتباطی والدین با کودکان دکتر گنجعلی
گذراندن کارگاه الگوی ارتباط عاطفی سالم بر اساس روابط موضوعی
گذراندن کارگاه مدیریت رابطه

تحصیالت کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ
گذراندن کارگاه فرزند پروری موفق به روش گالسر
گذراندن کارگاه مداخالت اختصاصی نوجوانان
گذراندن کارگاه مداخالت اختصاصی کودکان
گذراندن کارگاه تکنیک های روان تحلیلی معاصر دکتر علی پناهی
گذراندن کارگاه تحلیل عشق با رویکرد روانکاوی
گذراندن کارگاه طرحواره درمانی ویلیام گالسر
گذراندن کارگاه تحلیل رفتار متقابل
گذراندن کارگاه زبان بدن
گذراندن کارگاه آموزش والدین

انتشارات
رابطه ی بین طرحواره های شناختی با رضایت زناشویی و شادکامی در دانشجویان ) مجله سالمت روان دانشگاه عالمه