مشخصات فردی
نام: لیلا
نام خانوادگی: محمدی
سوابق تحصیلی
کارشناسی: رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه عالمه طباطبائی با معدل ۵/۱۸
کارشناسی ارشد: رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با معدل
۱۸/۴۴
دکتری: دکترای روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ( انیسیتو روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران(

مهارت ها و دوره های آموزشی گذرانده شده
 شرکت در کارگاه آموزش مربیان مهارتهای زندگی ۱۰ گانه
 شر کت در کارگاه آموزشی CBT – در جلوگیری از عود مجدد افسردگی، به مدت ۶۰
ساعت توسط پرفسور کیت استفان دابسون، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه کلگیری
کانادا
 شر کت در کارگاه آموزشی Mindfulness – در جلوگیری از عود مجدد افسردگی، به
مدت ۶۰ ساعت توسط پرفسور کیت استفان دابسون، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه
کلگیری کانادا
 شرکت در کارگاه آموزشی گروه درمانی در بحران زلزله، دکتر بهرام پور دکتر یاسمی
 شر کت در کارگاه آموزشی گروه درمانی در بحران زلزله، به مدت ۱۰ روز توسط خانم
دکتر رنتول .لینت .استاد روانشناسی بالینی دانشگاه لندن.
 شرکت در دوره های آموزشی” گروه درمانی بالینت “بیمارستان روزبه تحت نظر دکتر
براون .
 شرکت در دوره های آموزشی بیمارستان روزبه تحت نظر خانم دکتر مهدیه معین
(نظریه کالین، بیون، وینی کات.)
 شرکت در کارگاه آموزشی آسیب شناسی خانواده در ایران در دانشگاه شهید بهشتی
مقاالت
 بررسی عالئم روانی کودکان زلزله زده شهر بم “مجله روانشناسی و روانپزشکی ایران”
 اثربخشی حل مسئله هدایت شده در افزایش مهارتهای مقابلهای کودکان و نوجوانان
کانون اصالح و تربیت تهران “مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران”
 اثربخشی درمان بین فردی در تصویر بدن، عدم قطعیت، خودمیان بینی و بی کفایتی
اجتماعی دختران نوجوان مبتال به اختالل بدریخت انگاری بدن “مجله پزشکی زاپوروژی”
 تدوین و طراحی کتابچه تربیت مربی مشاوره راهحل محور و بررسی اثربخشی آن “مجله
پزشکی زاپوروژی”
 ارائه مقاله به عنوان عضو سمپوزیوم و سخنران” چالش های حقوقی کودک و نوجوان “
در نخستین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی.
 ارائه مقاله بهعنوان سخنران با موضوع” طرحوارههای ذهنی ناسازگار زنان مبتال به
اعتیاد “در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد”
 ارائه مقاله به عنوان سخنران با موضوع” ابراز هیجانی و تشخیص چهره در بیماران مبتال
به اختالل افسردگی عمده “در دومین کنگره اختالالت خلقی”
 ارائه مقاله به عنوان سخنران در کنگره ملی اختالل استرس پس از سانحه

کتاب ها
 تألیف کتاب پاسخ تشریحی به سؤاالت کنکور ۱۰ سال اخیر آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۸۹
 ترجمه کتاب خالصه روان درمانی راه حل محور، ۱۳۹۱
 تدوین کتابچه تربیت مربی راه حل محور( زیر چاپ)
 ترجمه کتاب روان درمانی روان پویا، راهنما برای بالینگران، انتشارات ارسباران، ۱۳۹۵
 ترجمه کتاب فرمولبندی روان پویا، انتشارات روان، ۱۳۹۶
 ترجمه کتاب روان درمانی بین فردی( زیر چاپ)
 ترجمه سه کتاب شخصیت های مخرب، مدیریت استرس در زندگی روزمره، مدیریت
استرس در کار( انتشارات رهروپویا)
سوابق کار بالینی
 مجموع سوابق فعالیت بهعنوان روان درمانگر و مشاور در کلینیک روانشناسی به مدت
۱۵ سال
 سابقه فعالیت به عنوان همکار روانپزشک ( مشاور )به مدت ۴ سال
 سابقه مشاوره در کلینیک ترک اعتیاد )گروه درمانی خانواده بیمار) به مدت یک سال
 سابقه مشاوره در کلینیک ترک اعتیاد به مدت ۵ سال
 مشاوره و برگزاری کارگاه برای کارمندان شرکت داروسازی اکسیر و شرکت گاز ایران
 سابقه مشاوره در مرکز مشاوره اکسیر به مدت ۴ سال
سوابق پژوهشی
 مدیر پژوهشی انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی احبا
 شرکت در پژوهش مداخله گروه درمانی در جلوگیری از عود افسردگی به عنوان روان
درمانگر
 بررسی نشانگان افسردگی، اضطراب و تجزیه در کودکان ۵۵ تا ۵۷ ساله در سال ۱۳۸۴
 شرکت در پژوهش اعتیاد زنان سال ۱۳۸۹( مجری :دکتر توکلی(
 طرح پژوهشی حل مسئله هدایت شده در نوجوانان معتاد ۱۳۹۲)مجری :دکتر
محمدخانی)
 طرح پژوهشی تهیه پروتکل مشاوره راه حل مدار ۱۳۹۶)مجری :دکتر بوالهری )
 تدوین و طراحی تربیت مربی برای آموزش بهورزان مناطق محروم در حوزه بیماری های
اعصاب و روان( ایرانشهر و قصر دشت)
سوابق تدریس در دانشگاه
 تدریس در دانشگاه آزاد تربیتبدنی شهر تهران( یک سال)
 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز )۵ سال(
 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد جاجرود )۵ سال(
 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد پاکدشت )۵ سال(
سوابق برگزاری کارگاه آموزشی
 کارگاه رواندرمانی پویا( انیسیتو روانپزشکی تهران(
 کارگاه تربیت مربی مشاوره راهحل مدار( علوم پزشکی ایران)
 کارگاه مهارتهای زندگی( دانشگاه پیام نور تهران(
 کارگاه آزمونهای روانی( دانشگاه پیام نور(
 کارگاه فرمول بندی روان پویشی ( انیسیتو روانپزشکی تهران)

سوابق اجرایی
 عضو هیات مدیره انجمن احبا-