نام متخصص: دکتر نیوشا علائى فرد
آخرین مدرک تحصیلى: دکترى روانشناسى سلامت
تحصیلات
دکترى: روانشناسى سالمت دانشگاه آزاد اسالمى واحد بین الملل کیش
کارشناسى ارشد: روانشناسى بالینى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بین الملل کیش
کارشناسى: روانشناسى بالینى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کرج
فعالیتهاى حرفهاى:
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختى اکسیر
مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سالمت نسیم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رینبومایند
انتشارات:
اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیهای نوجوانان در جامعه ایرانی
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتال به سرطان
خون

کارگاه هاى آموزشى:
آشنایى با دوره جامع روان درمانگری کودک با رویکرد شناختى رفتارى زیر نظر سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان
آشنایی با دورهی تشخیص و درمان بیش فعالی (ADHD (زیر نظر سرکار خانم دکتر زهره عباسی
آشنایی با دورهی تربیت جنسی کودک و نوجوان زیر نظر جناب آقاى دکتر آرش رمضانی
آشنایى با دورهى آموزشى سایکوداینامیک رابطه مادر و کودک از بارداری تا سالهای اول پس از تولد زیر نظر سرکار خانم دکتر عاطفه ذبیحی
آشنایى با دورهى مهارت های زندگی کودک و نوجوان زیر نظر سرکار خانم دکتر زهره عباسی
آشنایى با کارگاههای مادر و کودک با رویکرد مهارتهای زندگی در سه رده سنی ۰ تا ۳ سال زیر نظر سرکار خانم دکتر زهره عباسی
آشنایى با دورهى آموزشى تئورى انتخاب واقعیت درمانى زیر نظر جناب آقاى دکتر على صاحبى
آشنایى با درمان شناختى رفتارى زیر نظر جناب آقاى دکتر حسن حمیدپور
آشنایى با دورهى مداخالت روانشناختی در شکست عاطفی زیر نظر سرکار خانم دکتر فرشته موتابی
آشنایى با دورهى فنون کاربردی افزایش عزت نفس زیر نظر سرکار خانم دکتر الدن فتی
آشنایى با دورهى فنون تنظیم هیجان زیر نظر سرکار خانم دکتر الدن فتی
آشنایى با دورهى مهارت های زندگی بزرگسال زیر نظر سرکار خانم دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
آشنایی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد زیر نظر سرکار خانم دکتر الدن فتی