افراد مسن تر قدرت ریسک پایین تری دارند

در تحقیقی که در مجله Current Biology منتشر شده، نشان داده شده است که افراد مسن تر در قمار کردن کمتر احتمال دارد برای جمع آوری امتیاز در یک بازی موبایلی خطر کنند. ولی انتخاب های آن ها برای از دست دادن امتیاز هیچ فرقی با افراد جوان تر نداشت. این عقیده، قبلا هم وجود داشت که افراد مسن تر قدرت ریسک پایین تری دارند ولی در این تحقیق دقیقا اینکه قدرت ریسک چه انتخاب هایی پایین می آید مشخص شده است.

کاهش قدرت ریسک در افراد مسن تر همزمان با کاهش سطح دوپامین در بدن اتفاق می افتد. در هر دهه از زندگی ۱۰ درصد دوپامین بدن کاهش پیدا می کند.

کاهش دوپامین علت قدرت ریسک پذیری پایین افراد پیر

دوپامین چیست؟

دوپامین ماده شیمیایی در بدن است که پیش بینی میکند چه اعمالی منجر به گرفتن پاداش می شود. محققین قبلا کشف کرده اند که شرکت کنندگان در قمار پس از مصرف مواد مخدر که سطح دوپامین بدن را افزایش می دهد، برای کسب پول انتخاب های خطرناک تری می کردند.

چرا با افزایش سن قدرت ریسک پذیری کاهش می یابد

دکتر راب روتلج، توضیح می دهد که کاهش سطح دوپامین در طول سن توجیح کننده این موضوع است که چرا با افزایش سن قدرت ریسک پذیری کاهش می یابد.

بازی بزرگ ذهن

شرکت کنندگان این آزمایش ۲۵۱۸۹ نفر با سن ۱۸ تا ۶۹ سال بودند که در تلفن همراه، بازی تحت عنوان “بازی بزرگ ذهن” را انجام داده بودند. در این بازی شرکت کنندگان با ۵۰۰ امتیاز بازی را آغاز می کنند و در سی مرحله باید برای جمع آوری امتیاز انتخاب هایی کنند که احتمال درست و غلط آن ها ۵۰/۵۰ است.

این بازی ۳ نوع مراحل داشت:

۱- مرحله ای که شرکت کننده با انتخاب یک گزینه امتیاز می برد یا اینکه تغییری نمی کرد.

۲- مراحلی که در آن شرکت کننده با انتخاب خود امتیاز از دست می داد و یا تغییری نمی کرد.

۳- مرحله سوم مرحله مختلط بود که در آن شانس بردن و باختن و بدون تغییر وجود داشت.

به طور میانگین شرکت کنندگان همه سنین در مرحله از دست دادن امتیاز ۵۶ درصد خطر کردند و در مرحله مختلط ۶۷ درصد خطر کردند. ولی در مراحل کسب امتیاز، افراد ۱۸ تا ۲۴ سال ، ۷۲ درصد خطر کردند ولی افراد ۶۰ تا ۶۹ سال ۶۴ درصد خطر کردند.

از دست دادن دوپامین توضیح می دهد که چرا افراد مسن تر کمتر جذب پاداش های بالقوه می شوند.

دکتر روتلج می گوید: انتخاب های مربوط به ضرر و زیان در این تحقیق تغییری نکرد و شاید این به دلیل مداخله سیستم های مختلف مغزی در این امر باشد.

دکتر رالیزا، از تیم سلامت روان و علوم اعصاب به کاربرد خوب تکنولوژی در این تحقیق اشاره کرده است و می گوید. این یک نمونه عالی از استفاده تکنولوژی در کشف کارکرد مغز است.

 

منبع تحقیق:

Robb B. Rutledge et al. Risk Taking for Potential Reward Decreases across the Lifespan. Current Biology, June 2016 DOI:10.1016/j.cub.2016.05.017

تاریخ انتشار:

۲ جون ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

 

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب