پاک سازی و فاگوسیتوز

هنگامی که یک سلول عصبی می میرد، باقی مانده آن ها برای عملکرد درست مغز، سریعا پاکسازی می شود. حذف اجساد نورون ها طی فرایندی که فاگوسیتوز نام دارد، توسط سلول های تخصصی به نام میکرو گلیا انجام می شود. این سلول های کوچک با انشعابات خود، هرگونه عنصر خارجی و اضافه از جمله اجساد نورون ها را پاکسازی می کند.

این مطالعه در تاریخ ۲۶ می ۲۰۱۶ منتشر شد و برای اولین بار روند مرگ نورون ها و چگونگی فاگوسیتوز را بررسی کرده است. برای این منظور، محققین نمونه های مغز مبتلا به صرع و موش های مبتلا به صرع را جمع آوری کردند.

پاک سازی و فاگوسیتوز

می دانیم که در طول تشنج صرع نورون های مغزی می میرند؛ بر خلاف آنچه که در مغز سالم اتفاق می افتد، به نظر می رسد میکروگلی ها در مغز افراد مصروع کور هستند و قادر به پیدا کردن و پاک سازی سلول های مرده نیستند. این روند غیر نرمال است و سلول های مرده نمی تواند حذف شود و این تجمع به نورون های مجاور آسیب می رساند و باعث واکنش التهابی می شود.

این یافته راه جدیدی برای یافتن روش های درمانی برای آسیب های مغزی می گشاید. در حقیقت گروه تحقیقاتی امیدوار است که داروهایی را ایجاد کند که به فرایند پاکسازی و فاگوسیتوز در افراد مصروع کمک کند.

 

منبع تحقیق:

Oihane Abiega, Sol Beccari, Irune Diaz-Aparicio, Agnes Nadjar, Sophie Layé, Quentin Leyrolle, Diego Gómez-Nicola, María Domercq, Alberto Pérez-Samartín, Víctor Sánchez-Zafra, Iñaki Paris, Jorge Valero, Julie C. Savage, Chin-Wai Hui, Marie-Ève Tremblay, Juan J. P. Deudero, Amy L. Brewster, Anne E. Anderson, Laura Zaldumbide, Lara Galbarriatu, Ainhoa Marinas, Maria dM. Vivanco, Carlos Matute, Mirjana Maletic-Savatic, Juan M. Encinas, Amanda Sierra. Neuronal Hyperactivity Disturbs ATP Microgradients, Impairs Microglial Motility, and Reduces Phagocytic Receptor Expression Triggering Apoptosis/Microglial Phagocytosis Uncoupling. PLOS Biology, 2016; 14 (5): e1002466 DOI: 10.1371/journal.pbio.1002466

تاریخ انتشار:

۲۶ می ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب