اختلالات خلقی ؛ علائم و درمان های آنReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Sep 25Rating: 5.0اختلالات خلقی ؛ علائم و درمان های آندر بيمارانی كه خلق بالايی دارند (يعنی درمانيا)، گشاده خويی، پرش افكار، كاهش خواب، افزايش اعتماد به نفس و افكار خود بزرگ بينانه ديده می شود. در بيمارانی كه خلق افسرده ای دارند، از دست دادن انرژی و علاقه، احساس گناه، دشوار شدن تمركز، از دست دادن اشتها و افكار مرگ يا خودكشی وجود دارد

اختلالات خلقی ، گروه وسيعی از اختلالاتی را شامل می شوند كه خلق مرضی (پاتولوژيک) و آشفتگی های مرتبط با آن، نمای بالينی غالب آن ها را تشكيل می دهد.

نشانه های مختلف برخی از اختلالات خلقی

در بيمارانی كه خلق بالايی دارند (يعنی درمانيا)، گشاده خويی، پرش افكار، كاهش خواب، افزايش اعتماد به نفس و افكار خود بزرگ بينانه ديده می شود. در بيمارانی كه خلق افسرده ای دارند، از دست دادن انرژی و علاقه، احساس گناه، دشوار شدن تمركز، از دست دادن اشتها و افكار مرگ يا خودكشی وجود دارد.

ديگر نشانه ها و علايم اختلالات خلقی عبارت است از تغييراتی در سطح فعاليت، توانایی های شناختی، تكلم و كاركردهای نباتی (از قبيل خواب، فعاليت جنسی و ساير نظم های زيستي).

اين تغييرات تقريباً هميشه موجب مختل شدن كاركردهای بين فردی، اجتماعی و شغلی بيمار می شود…

عمده اختلالات خلقی

اختلالات عمده در اين گروه عبارتند از:

  • اختلال افسردگی عمده (ماژور)
  • اختلال خلقی دو قطبی
  • اختلال خلقی با سيكل های سريع
  • افسردگی های فصلی
  • اختلال ويس تايميک (كج خلقی)
  • اختلال سيكلوتايميک (خلق دوره ای)

اختلال دو قطبی I و II

    – اختلال دو قطبی I

اختلال دو قطبی I، عبارت است از داشتن حداقل يک يا چند حمله مانی به تنهايی يا همراه با حملات افسردگی ماژور يا بروز حملات مختلط در سير بالينی بيماری. اگر نخستين حمله فردی كه مبتلا به اختلال دو قطبی I است، از نوع افسردگی باشد، بيماری وی قابل افتراق از اختلال افسردگی ماژور نمی باشد. قبلاً به جای اختلال دو قطبی I، از اصطلاح دو قطبی استفاده می شد.

    – اختلال دو قطبی II

اختلال دو قطبی II، عبارت است از وجود يا سابقه حداقل يک حمله افسردگی ماژور و يک حمله هيپومانی. در اختلال دو قطبی II در سابقه بيمار، هرگز حمله مانی وجود نداشته است…

اختلالات خلقی

علائم حمله مانی

حمله مانی با خلق غير طبيعی و مداوم سرخوش، گسترده يا تحريک پذيری كه حداقل يک هفته طول كشيده باشد، مشخص می شود. (درصورتی كه بستری كردن بيمار ضرورت پيدا كند، مدت اين دوره می تواند كمتر از يک هفته هم باشد.) طی اين دوره حداقل می بايست 3 مورد از علايم ذيل به طور چشمگير و مداوم وجود داشته باشد:

 1. اعتماد به نفس بيش از حد يا خود بزرگ بينی
 2. كاهش نياز به خواب
 3. حرافی بيش از معمول يا احساس فشار در صورت صحبت نكردن
 4. پرش افكار
 5. حواس پرتی (توجه فرد فوراً به محرک های بيرونی بی اهميت يا بی ارتباط با او جلب شود)
 6. افزايش فعاليت های هدفمند (اعم از فعاليت های اجتماعی، شغلی، تحصيلی يا جنسی)
 7. پرداختن بيش از حد به امور لذت بخشی كه به احتمال خيلی زياد عواقب ناراحت كننده ای دارند. (مانند ولخرجی های بی حد و حساب، بی ملاحظگی های جنسی يا سرمايه گذاری های احمقانه)

ضرورت بستری کردن بیمار

در اين بيماران به هم ريختگی خلق، به قدری شديد است كه كاركردهای شغلی يا فعاليت های معمول اجتماعی يا روابط فرد با ديگران، به وضوح مختل شده است. در بسياری موارد، برای ممانعت از صدمه رساندن فرد به خود يا ديگران، بستری كردن بيمار ضرورت می يابد.

در حملات هيپومانی، دوره حمله 4 روز كامل است كه در طی اين مدت، خلق بطور مداوم بالا، گسترده يا تحريک پذير است. اين دوره بايد با زمانی كه خلق به طور معمول غيرافسرده است، تفاوتی آشكار داشته باشد. همچنين در حملات هيپومانی برخلاف حملات مانی، در كاركردهای اجتماعی يا شغلی فرد اختلال واضحی ايجاد نمی گردد، به طوری كه هيچگاه بستری كردن بيمار ضرورت ندارد.

اختلال دو قطبی I در مردان و زنان، شيوع يكسانی دارد. سن شروع آن از كودكی (حتی 5 تا 6 سالگی) تا 50 سالگی است و حتی در موارد نادری، در سنين بالاتر نيز ديده می شود. سن متوسط بروز اين اختلال 30 سالگی است و در گروه های اجتماعی ــ اقتصادی بالاتر، بيشتر از متوسط جامعه، شيوع دارد.
اگر يكی از والدين به اختلال دو قطبی I مبتلا باشد، 25% احتمال دارد كه هر كدام از فرزندان به يكی از اختلالات خلقی دچار گردند. اگر هر دو والد اختلال دو قطبی داشته باشند، اين احتمال به 50 تا 75% می رسد.

روش های درمان اختلالات خلقی

    – دارو درمانی:

ليتيوم، دی والپروئكس و اولانزاپين، داروهای استاندارد برای درمان مرحله مانيک اختلال دو قطبی به شمار می روند؛ ولی كاربامازپين نيز داروی تثبيت شده و خوبی برای اين منظور است…

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر