در یک تحقیق که به بررسی عوامل موثر بر شناخت کودکان پرداخته است، محققین دانشگاه کارولینا و کالیفرنیا دریافتند، اگر چه نقش والدین در تحول شناختی مهم است، ولی سیاست های عمومی نیز در ایجاد بسیاری از تفاوت ها موثر است…

اثر سیاست های عمومی بر عملکرد شناختی

یکی از محققین این تحقیق می گوید: “ما قصد داشتیم بررسی کنیم که آیا امکاناتی که دولت در اختیار خانواده ها قرار می دهد، می تواند ایجاد کننده تفاوت های شناختی باشد یا خیر؟”

در این تحقیق، محققین به بررسی و مقایسه مهارت های خواندن و مهارت های ریاضی دو نمونه بزرگ ۵ تا ۱۳ سال از آمریکا و بریتانیا پرداختند.

نتایج تحقیق

نتایج تحقیق نشان داد که والدین، هم مادر و هم پدر، به یک اندازه در رشد شناختی و مهارت های کلامی و ریاضی مهم تر هستند. اگرچه متغییرهای اندازه خانواده و وضعیت مالی خانواده نیز تاثیر گذار هستند؛ ولی امکانات رفاهی و امکاناتی که دولت در اختیار خانواده ها قرار می دهد نیز، در رشد شناختی کودکان تاثیر گذار است. این تاثیر می تواند ناشی از سیاست های حمایتی دولت از خانواده ها باشد.

 

منبع:

Toby L. Parcel, Lori Ann Campbell. Can the welfare state replace parents? Children’s cognition in the United States and Great Britain. Social Science Research, 2016; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2016.10.009

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب