نتایج یک تحقیق در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می دهد که فرسودگی شغلی معلمان و سطح استرس دانش آموزان، با هم ارتباط دارد.

نتایج مطالعات محققان

این مطالعه که در نوع خود اولین مطالعه است، به بررسی ارتباط میزان کورتیزول و میزان فرسودگی شغلی معلمان پرداخته است. پژوهشگران نمونه بزاق ۴۰۰ دانش آموز کودکان ابتدایی را جمع آوری کردند و سطح کورتیزول آن ها را سنجش کردند.

محققین دریافتند که فرسودگی بالاتر و احساس خستگی معلمان، با سطح کورتیزول دانش آموزان رابطه مستقیم داشت. گفتنی است که میزان کورتیزول بالا در کودکان ابتدایی، به مشکلات یادگیری و نیز مشکلات روحی و روانی منجر می شود.

نویسنده ارشد این تحقیق می گوید:

شاید علت این امر، سرایت استرس از معلمان به دانش آموزان باشد؛ ولی چیزی که مسلم است، وجود چرخه مرتبط بین استرس معلم و فشار دانش آموزان است. همچنین ممکن است حال و هوای کلاس استرس زا، به مدیریت کلاس توسط معلمان تاثیر بگذارد و معلمان را در آرام کردن کلاس دچار مشکل کند.”

سرایت استرس دانش آموزان و معلمان به یکدیگر و فرسودگی شغلی معلمان

تبیین دیگر می تواند اینگونه باشد که وجود دانش آموزان با اختلالات رفتاری و نیازهای ویژه، منجر به فرسودگی و خستگی معلمان می شود.

تحقیقات اخیر نشان داده اند که آموزش و معلمی، یکی از پر فشار ترین حرفه هاست و معلمان نیازمند حمایت های مختلف مادی و معنوی برای کاهش این فشار و کاهش فرسودگی هستند. در نتیجه اگر این حمایت ها وجود نداشته باشد، تبعات آن، گریبان گیر دانش آموزان خواهد شد.

 

منبع تحقیق:

Eva Oberle, Kimberly A. Schonert-Reichl. Stress contagion in the classroom? The link between classroom teacher burnout and morning cortisol in elementary school students. Social Science & Medicine, 2016; 159: 30 DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.socscimed.2016.04.031

تاریخ انتشار:

دو شنبه ۷ تیر ۹۵

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب