دانیکا، از دانشگاه اسپیلیت کرواسی، عملکرد ۴۰ شرکت بزرگ و متوسط کرواتی را با استفاده از ۱۰ شاخص مختلف مالی مانند درآمد، هزینه های نیروی کار و بازگشت دارایی، مورد مطالعه قرار داد. همچنین او پرسشنامه رضایت شغلی خود را به ۶۰۰۰ کارمند این شرکت ها داد و آن ها را بر اساس ۱۱ جنبه مختلف کار، از جمله حقوق، امنیت شغلی، ساعت و مدیریت بررسی کرد.

رضایت شغلی

ارتباط رضایت شغلی کارکنان با عملکرد سازمان

نتایج این تحقیق نشان داد، شرکت هایی که کارمندان با رضایتمندی بیشتری داشتند، موفق تر بودند. همچنین دانیکا ارتباط ناچیزی بین عملکرد مالی شرکت و رضایت شغلی کارکنان پیدا کرد.

دانیکا با داده های مستخرج از این تحقیق، نتیجه گیری کرد که رضایت شغلی ، تعیین کننده عملکرد سازمان است و عملکرد سازمان، تعیین کننده رضایت کارکنان نیست.

اگر چه نمونه دانیکا کوچک است، اما درس مهمی به مدیران و صاحبان مشاغل می دهد و آن اینکه، رضایت کارگران و کارمندان سازمان و شرکت به انداره رضایت سهامداران مهم است.

 

منبع تحقیق:

Danica Bakotić. Relationship between job satisfaction and organisational performance. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2016; 29 (1): 118 DOI: 10.1080/1331677X.2016.1163946

تاریخ انتشار:

۳۱ می ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب