هنگامی که ما مشغول تکلیفی هستیم که نیازمند بینایی است، مغز قدرت شنوایی ما را برای تسهیل کار چشم، کاهش می دهد. این نتایج تحقیقی است که محققین دانشگاه لینشوپینگ در کشف کارکرد مغز، انجام داده اند.

ناتوانی در انجام چند تکلیف همزمان

جرکر، پروفسور روانشناسی دانشگاه لینشوپیگ می گوید: “مغز ما واقعا هوشمند است و کمک می کند تا ما، به همان کاری که می بایست انجام دهیم، در همان لحظه، متمرکز شویم؛ اما مغز ما در انجام چند تکلیف، عملکرد پایین تری دارد. به همین دلیل است که نباید در هنگام رانندگی، با تلفن همراه صحبت کرد.”

مغز در انجام چند تکلیف ناتوان است

این تحقیق با مشارکت ۳۲ نفر از دانشجویان دانشگاه لینشوپینگ انجام شد. در این مطالعه دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه می بایست تکلیف بینایی را در محیطی آرام انجام میداد و گروهی دیگر همان تکلیف را در یک محیط با پس زمینه صداهای مزاحم. همچنین تصاویر مغز آن ها در حین انجام تکلیف، توسط FMRI گرفته شد. همچنین عملکرد حافظه کوتاه مدت این دانشجویان نیز مورد سنجش قرار گرفته بود.

نتایج تحقیق

نتایج تحقیق نشان داد، زمانی که شخص فقط درگیر یک نوع تکلیف است، مانند بینایی یا فقط شنوایی، عملکرد مغز در بهترین حالت قرار دارد. در حالی که وقتی یک تکلیف دیگر به تکلیف قبل اضافه شود، مثلا در زمان تکلیف شنوایی، از فرد خواسته شود به جایی دیگر نگاه کند، از فعالیت عصبی قشر شنوایی مغز کاسته می شود.

این تحقیق، توضیحی برای طرز کار مغز ارائه می دهد و می تواند کاربردهای مختلفی در ارتقا توانمندی های شناختی و ساخت ابزارهای مختلف برای انسان داشته باشد.

 

منبع:

Patrik Sörqvist, Örjan Dahlström, Thomas Karlsson, Jerker Rönnberg. Concentration: The Neural Underpinnings of How Cognitive Load Shields Against Distraction. Frontiers in Human Neuroscience, 2016; 10 DOI: ۳۳۸۹/fnhum.2016.00221

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب