در این مقاله از اکسیر، به معرفی برخی از درمان های روانشناختی كه در تخفیف درد موثر هستند، پرداخته شده است…

خواب مصنوعی

استفاده از خواب مصنوعی برای تسكین درد، موضوع بحث برانگیزی باقی مانده است. در حقیقت هنوز ماهیت خواب مصنوعی و مكانیزم هایی كه از طریق آن عمل می كنند، موضوعی است كه به شدت مورد بحث قرار گرفته است. هیلگارد، خواب مصنوعی را حالت تغییر یافته هشیاری می داند كه در آن جریان هشیاری شخص تقسیم یا تجزیه می شود.

از سوی دیگر باربر معتقد است كه خواب مصنوعی، بیشتر شبیه به صفت تعمیم یافته ای است كه جزء ویژگی های پایدار فرد است. هر دو محقق معتقد هستند كه خواب مصنوعی، ابزار بالینی بسیار موثری است كه ممكن است به كنترل درد كمک كند. شواهد بیانگر آن است كه خواب مصنوعی فقط برای انواع خاصی از درد موثر است؛ مانند درد زایمان، سردرد، درد سرطان، كمر درد خفیف، درد ماهیچه صورت و درد ناشی از كار.

تنش زدایی

این شیوه به اندازه خواب مصنوعی، قدمت دارد و احتمالا ساده ترین روش برای استفاده در درمان درد است. گرچه مصریان قدیم، عبریان و تبتی ها از آن به عنوان شكلی از مداوا در تنفس و آهنگ موزون استفاده می كردند؛ معادل روانشناختی جدید آن در آموزش تنش زدایی، به شیوه تنش زدایی تدریجی جاكوبسون نسبت داده می شود. روش های تنش  زدایی مختلف، برای درمان گسترده ای از بیماری ها شامل فشار خون بالا، سردردهای تنشی، دردهای مزمن، درد سوختگی، تهوع و اضطراب طراحی شده اند…

درمان های روانشناختی درد

تنش زدایی مبتنی بر مراقبه

تنش زدایی مراقبه ای از تمرین های مراقبه ای مذاهب مختلف، استخراج شده است. البته این روش در شكلی كه توسط روانشناسان استفاده می شود، مفهوم مذهبی در درمان ندارد. این روش كه توسط بنسون ارائه شده است، تنش زدایی عضلانی را با محیط آرام، وضعیت راحت، یک صدای یكنواخت و یک بازخورد نافعال تركیب می كند. این حالت باعث جلوگیری از انحراف افكار می شود و آرامش ماهیچه ها ادامه می یابد.

درمان رفتاری-شناختی

در اینجا تاكید بر تقویت كننده های درونی برای تغییر رفتار است. در اینجا فرض بر این است كه تغییر ادراک و افكار بیماران دردمند، در مورد یک رویداد ممكن است هیجان ها و واكنش های فیزیولوژیكی آن ها را نسبت به درد تغییر دهد.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر