اگر دوست دارید که بدانید در زندگی چقدر به کارهای هیجانی و پرتحرک علاقه دارید و این هیجانی خواهی به چه میزانی می باشد. یا چه مقدار به زندگی آرام علاقه دارید. می توانید با استفاده از آزمون و تست هیجان خواهی زیر جواب خود را پیدا کنید.

پس همین الان یک کاغذ یادداشت کوچک بردارید و شروع به خواندن سوالات زیر بکنید، از بین گزینه ها یکی را انتخاب کنید؛