یکی از انواع تقسیم‏ بندی‏ های شخصیت که در دوره ‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است شخصیت نوع A و B می‏ باشد که اولین بار توسط دو پزشک متخصص قلب به نام‏ های‏ «می یرفریدمن» و «ری روز نمن» ارائه شدند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب