این آزمون جهت سنجش اضطراب طراحی شده است. نتایج این آزمون به شما می گوید که سطح اضطراب شما چقدر است و آیا نیاز به مراجعه به متخصص دارید یا خیر؟

ماه گذشته را در نظر بگیرید. هر یک از علائم زیر تا چه حد در ماه گذشته در شما وجود داشته است.

پاسخ خود را با انتخاب گزینه ها مشخص کنید.