تمامی پاسخ هایی که به سوالات می دهید را با توجه به شرایط یک ماه گذشته خود بدهید .