آرایش

این مطالعه، اولین تحقیق در ارتباط با برداشت متفاوت مردان و زنان از آرایش کردن است.

دکتر ویکتوریا ویلدا، نتایج تحقیق جدید خود را در مجله ادراک به چاپ رسانده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که برداشت از آرایش کردن، بستگی به جنسیت دارد.

دکتر ویکتوریا می گوید:

“هر چند که هر دو جنس مرد و زن، اعتقاد دارند که زنان با آرایش، جذاب تر هستند؛ ولی بررسی جزئی تر و سطح بالاتر نشان می دهد که مردان، زنان با آرایش بیشتر را قابل اعتمادتر و قابل اتکاتر می دانند؛ در حالی که زنان، هم جنسان خود را که بیشتر آرایش می کنند، زنانی غالب، مسلط و حکم فرما تصور می کنند.”

برداشت متفاوت زنان و مردان از آرایش!

نتایج این تحقیق در رابطه با آرایش بیشتر

همچنین نتایج تحقیق نشان می دهند که زنان، نگرش منفی در ارتباط با زنان با آرایش بیشتر دارند. دکتر ویکتوریا در ارتباط با نتایج این تحقیق می گوید: “پیگیری ها نشان می دهد که علت برداشت منفی زنان از آرایش، می تواند حسادت و تهدید بالقوه زنان با آرایش بیشتر باشد. زنان با آرایش بیشتر، در نظر مردان جذابیت بیشتری دارند و این حسادت زنان دیگر را بر می انگیزد تا برداشتی اینگونه داشته باشند.”

نتایج این تحقیق برای مثال می تواند برای افرادی که می خواهند به یک مصاحبه کاری بروند، مهم باشد. دانستن این موضوع که مصاحبه کننده مرد است یا زن، در نوع پوشش و آرایش خانم ها تاثیر دارد و نتایج مصاحبه را می تواند تغییر دهد.

منبع تحقیق:V. R. Mileva, A. L. Jones, R. Russell, A. C. Little. Sex Differences in the Perceived Dominance and Prestige of Women With and Without Cosmetics. Perception, 2016; DOI: ۱۰.۱۱۷۷/۰۳۰۱۰۰۶۶۱۶۶۵۲۰۵۳

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب