ویژگی اساسی اختلال میل جنسی کم کار در مردان، بی میلی نسبت به جنسی بودن و رفتار کردن به لحاظ جنسی است، که دارای دو نوع اولیه و ثانویه است…

 • در نوع اولیه به علت اختلالات عملکردی و فیزیولوژیکی مثل اختلال در تشکیل غدد جنسی و یا نارسایی اولیه غدد جنسی ایجاد می شود.
 • و در نوع ثانویه یک فرد میان سال که کاملاً از نظر جنسی فعال بوده، به صورت ناگهانی از کاهش میل جنسی شکایت می کند.

 

اختلال میل جنسی در مردان

سبب شناسی اختلال میل جنسی کم کار در مردان

بررسی میل جنسی از سه دیدگاه  زیست شناختی، روانشناختی  و اجتماعی صورت می پذیرد…

عوامل سبب شناختی اکتسابی و موقعیتی شامل:

 • مشکلات صمیمیت
 • سندرم مدونا/ فاحشه
 • ناسازگاری ارتباطی
 • دیگر اختلال های جنسی همراه
 • اختلال مرتبط با ناهنجاری جنسی یا اعتیاد جنسی
 • مشکل جنسی طرف مقابل
 • بیماری مزمن و شدید در شریک جنسی
 • سوء استفاده جنسی از کودک
 • اختلالات شدید روانپزشکی (مانند افسردگی اساسی)
 • موضوعات روانی-اجتماعی مانند:
  • خیانت در زناشویی
  • سندرم مرد زن مرده
  • فقدان حس جاذبه به شریک جنسی
  • احساس فقدان لذت یا ویژگی های شخصیتی وسواسی-عملی
  • علاقه جنسی اولیه به مردان دیگر

رویکردهای درمانی

    – تمرکز بیشتر روی تبادل عاطفی:

سودمندی این رویکرد به دلیل رها کردن مرد از فشار های درونی (احساس گناه) و بیرونی (ناشی از شریک جنسی) است.

    – روان درمانی:

روان درمانی چه انفرادی و چه با زوج، منطقی ترین رویکرد درمانی درمانی برای این اختلال است. استفاده از درمان شناختی-رفتاری، سایکو دراما، روان پویشی از رویکردهای درمانی پر کاربرد روان درمانی در این اختلال است.

    – درمان رابطه جنسی:

اساس این درمان بر خود آگاهی، افزایش مهارت های گفتگو درباره مسائل جنسی و تمرکز احساس، تمرکز دارد.

 • کمک به فرد در ایجاد آگاهی حسی
 • شناسایی سر نخ های شهوانی در محیط
 • حساسیت زدایی از محرک های بر انگیزنده اضطراب
 • بازسازی شناختی
 • زوج درمانی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب