6 نشانه ی منتهی شدن یک زندگی به طلاقReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on May 25Rating:

نشانه های طلاق

دکتر جان گاتمن روانشناس مشهور آمریکایی و متخصص حوزه ی خانواده، بیش از 40 سال است که در زمینه ی مشاوره خانواده و ازدواج فعالیت می کند. او بعد از مطالعه ی زندگی های مشترک زناشویی و تحقیقات فراوان، توانست پیش بینی کند که کدامیک از زوج ها سرانجام زندگی شان به طلاق منتهی می شود و کدامیک با هم باقی خواهند ماند. او توانست این پیش بینی را بر اساس روش هایی که زوج ها با هم بحث می کنند، بعد از گوش دادن بحثشان باهم برای 5 دقیقه با 94 درصد دقت انجام دهد. دقت بالای این پیش بینی ها به این دلیل بود که او کشف کرد  که کدامیک از رفتارها به شکست در زندگی زناشویی منجر می شود. او برای این پیش بینی 6 نشانه را به طور دقیق تعیین کرد که نشان می دهند همسران به احتمال زیاد با شکست رو به رو می شوند.

  • نخستین نشانه: شروع تند و خشن

96 درصد از اوقات، روش شروع بحث می تواند روشی را که بحث پایان می پذیرد پیش بینی کند. موقعی که یکی از طرفین بحث را با استفاده از یک شروع تند و خشن همچون منفی بودن، اتهام یا تحقیر شروع می کند، بحث اساسا محکوم به شکست خواهد بود. در سوی دیگر، موقعی که یکی از زوجین بحث را با استفاده از یک شروع نرم آغاز می کند، بحث به احتمال زیاد سرانجام مثبتی خواهد داشت.

  • دومین نشانه: 4 تعامل منفی

یک شروع تند و خشن می تواند بحث زوجین را به سقوط در یک مسیر تعامل منفی منتهی کند. این تعامل منفی می تواند زندگی مشترک را ویران کند. 4 نوع تعامل منفی وجود داردکه برای یک زندگی زناشویی مهلک است. معمولا این چهار نوع تعامل آرام آرام  و به ترتیب وارد قلب زندگی های مشترک می شوند: انتقاد به معنای عیب جویی، تحقیر و اهانت، حالت تدافعی گرفتن و اشکال تراشی، طفره رفتن و بی اعتنایی.

  • سومین نشانه: طغیان کردن

سومین نشانه که زندگی زناشویی را به سمت طلاق می برد، موقعیست که یکی از طرفین طغیان کند. طغیان کردن به این معناست که تعامل منفی همسرتان – خواه در ظاهر عیب جویی، تحقیر یا حتی حالت دفاعی داشتن- بسیار درهم شکننده و موقتی است و معمولا به طرف مقابل یک شوک بزرگ دست می دهد. بسیاری از افراد با بی قیدی یا طفره رفتن، خودشان را از احساس طغیان کردن محافظت می کنند. این قطع رابطه ی عاطفی می تواند یکی از زوجین را از این احساس شدید منفی محافظت کند، اما در همین زمان می تواند به طلاق نیز منجر شود.

  • چهارمین نشانه: زبان بدن

تغییرات فیزیولوژیکی در بدن همچون افزایش ضربان قلب، ترشح آدرنالین و افزایش فشارخون که همزمان با طغیان کردن است، چهارمین نشانه ای است که می توان با آن طلاق را پیش بینی کرد. این تغییرات فیزیولوژیکی در بدن ادامه ی بحث را غیرممکن می کند، توانایی تان برای پردازش اطلاعات را کاهش می دهد به این معنی که توجه به آنچه همسرتان می گوید سخت تر می شود، حل مسئله ی خلاقانه از پنجره ی ذهنتان خارج می شود و در خزانه ی رفتاری تان تنها واکنش های دفاعی و از لحاظ منطقی غیرطبیعی باقی می ماند؛ رفتارهایی مانند نزاع (برای مثال؛ انتقاد، تحقیر و اهانت و غیره) یا گریختن(برای مثال؛ طفره رفتن). بحث برای حل مسأله که یکی از زوجین یا هردو را به طغیان کردن منتهی کند، محکوم به شکست است و در نتیجه مسئله حل نمی شود.

  • پنجمین نشانه: تلاش های اصلاحی شکست خورده

پنجمین نشانه که نشان می دهد  یک ازدواج به طلاق منتهی می شود، موقعی است که اقدامات یکی از زوجین در ترمیم و اصلاح تعارض با شکست منتهی شده باشد. اقدامات اصلاحی تلاش هایی هستند که به وسیله ی زوجین برای کاهش تعارض انجام می شوند. اقدام اصلاحی جنگ افزار سری زوجین خوشبخت است. این تلاش ها استفاده از هر

روشی برای اجتناب از هیجانات منفی خارج از کنترل است. یک اقدام اصلاحی می تواند حرکتی ساده همچون خنده یا لبخند یا عذرخواهی باشد؛ هرچیزی که به زوجین برای کاهش تنش کمک کند. هرچند اگر یکی از زوجین احساس طغیان کردن داشته باشد این اقدامات اصلاحی ناموفق خواهد بود. زوجی که احساس طغیان کردن دارد خود را از قید و بحث رها می کند و اقدامات اصلاحی را بیهوده می سازد.

  • ششمین نشانه: خاطرات بد

 آخرین نشانه ی طلاق موقعی است که زوجین گذشته ی مشترک شان را با یک نگاه منفی به یاد می آورند. تحقیقات من نشان می دهند زوجینی که عمیقا با یک دیدگاه منفی به همسرشان نگاه می کنند اغلب دوباره گذشته ی شان را می نویسند. منفی گرایی اضافه ای که به این صورت در زندگی زوجین وارد می شود، به درک تحریف شده ای منتهی می شود که می تواند بر گذشته، حال و آینده ی یک رابطه ی زناشویی تأثیر بگذارد.

منبع: جان گاتمن (1992)، ماهنامه مشاوره و روانشناسی سپیده ی دانایی، شماره 51