متخصصین مشاوره نوجوان اکسیر با بهترین متد ها و روش ها موضوعات و اختلالات را تشخیص و آن را حل می‌کنند

آشنایی با تغییرات دوره نوجوانی

دکتر حانیه صالحیان مشاور و روانشناس نوجوان

دکتری: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، آزاد اسلامی

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علاوه طباطبایی

فعالیت های حرفه ای

 • دبیرستان دخترانه فرهنگ
 • موسسه خیریه صدیقین
 • مرکز مشاوره و روانشناسی موفقیت
 • دانشگاه آموزگاری جمهوری تاجیکستان
 • مرکز جامع اعصاب و روان آتیه
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی نوین
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر
 • تالیف مقالات روانشناختی در مجلات سیب سبز، زندگی ایده آل، مادران، همشهری

انتشارات

 • اثر بخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد-فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست
 • اثربخشی نظریه انتخاب بر کاهش تعارضات زناشویی
 • اثر بخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد-فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست
 • اثربخشی بازی درمانی به روش شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان

آثار در دست پژوهش و چاپ

 • مقاله هنجاریابی آزمون سیاهه رفتاری در کودکان ایرانی 2 تا 6 سال
 • مقاله هنجاریابی آزمون سیاهه رفتاری در کودکان ایرانی 7 تا 12 سال
 • مجموعه 12 جلدی کتاب های پلکان (مهارت های فرزندپروری)

کارگاه های آموزشی

 • کارگاه مربی گری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
 • کارگاه قصه گویی و قصه درمانی
 • شرکت در دومین کنگره روان کاوی و روان درمانی پویای ایران در دانشگاه شهید بهشتی
 • شرکت در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجوبان در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارگاه دارو درمانی
 • کارگاه مصاحبه تشخیصی
 • کارگاه SPSS
 • دوره تحلیل رفتار متقابل(T.A)
 • بازی درمانی کودک
 • شناخت درمانی کودک
 • تفسیر آزمون IVA
 • گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • Neurofeedback therapy
 • Advanced neurofeedback training
 • مبانی علم عصب شناسی شناختی
 • شرکت در دومین سمپوزیوم مداخله روانشناسی در بحران
 • شرکت در دومین همایش کاربرد علوم شناختی در شرایط پر تنش
 • شرکت در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
 • شرکت در دومین کنگره علوم شناختی
 • دوره آموزشی نقش روانشناسان و مشاوران در ارتقاء سلامت روان جامعه
 • کارگاه 100 ساعته درمان شناختی رفتاری
 • کارگاه 16 ساعته رواندرمانی کوتاه مدت
 • کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری
 • کارگاه زوج درمانی سیستمی