در فضای مجازی آنگونه که فکر میکنید ناشناس نیستید!Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 8Rating:

شخصیت در فضای مجازی

شما در زمان آنلاین بودن و جست و جوی آنلاین در شبکات اجتماعی آنگونه که فکر میکنید ناشناس نیستید، این موضوع را یک مطالعه چاپ شده در مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات، نشان می دهد. رفتار گشت زدن و جست و جوی شما در اینترنت نشان دهنده شخصیت شماست. گاهی اوقات پس از 30 دقیقه جست و جو شخصیت شما فاش می شود.

دکتر آدیمی از دانشگاه صنعتی مالزی و نویسنده این مطالعه می گوید: تحقیق ما نشان می دهد ویژگی های شخصیتی هر فرد را می توان از نحوه کلی استفاده وی از اینترنت برداشت کرد. این تحقیق با تحقیقاتی که فقط به توئیتر و فیس بوک نگاه انداخته اند متفاوت است. وی ادامه داد، این امضای رفتاری دریچه ای جدید از مطالعات رفتار آنلاین را باز میکند.

تحقیقات مرتبط با شخصیت و استفاده از کامپیوتر بیشتر بر شبکات اجتماعی متمرکز شده است. برای مثال افراد برونگرا از این شبکات برای گسترش تعداد دوستی ها ونفوذ خود استفاده می کنند، ولی افراد درون گرا برای جبران تعامل بیرونی خود به سمت شبکه های اجتماعی می روند.

به هر حال، چرخ زدن و جست و جوی کلی افراد، انتخاب ها، الویت ها و رفلکس های آنان را که ناشی از ویژگی های شخصیتی آنها است را بروز دهد.

این مطالعه بر روی افراد داوطلب از دانشگاه صنعتی مالزی و بصورت نظارت بر روند استفاده آنها از اینترنت انجام شد و بر فاکتورهای مختلفی چون، زمان استفاده از اینترنت، تعداد سایت های جست وجو شده و درخواست های آنها متمرکز شد.

علاوه بر این، تست شخصیت 5 عاملی (پذیرا بودن تجربیات جدید، مسئولیت پذیری، برون گرایی، توافق و روانرنجوری) از آنها گرفته شد.

تجزیه و تحلیل داده ها، ارتباط بسیار نزدیکی بین شخصیت فرد و رفتار اینترنتی وی نشان داد. برای مثال سطح مسئولیت پذیری فرد در 30 دقیقه جست و جوی آنلاین و موارد جست و جو آشکار می شود.

دکتر آدیمی بیان می کند که سازمان های بازاریابی آنلاین، می توانند از نتایج تحقیق ما برای فروش محصول خود به جامعه هدف خود استفاده کنند. همچنین می تواند برای اهراز هویت آنلاین مورد استفاده قرار گیرد و همچنین پیشگیری از جرم های اینترنتی را موجب شود.

دکتر آدیمی امیدوار است که ادامه تحقیقات در این زمینه به کشف و پیدا کردن ویژگی های دیگر شخصیتی افراد و کاربران اینترنت موجب شود.

منبع تحقیق:

Ikuesan Richard Adeyemi, Shukor Abd Razak, Mazleena Salleh.Understanding Online Behavior: Exploring the Probability of Online Personality Trait Using Supervised Machine-Learning Approach.Frontiers in ICT, 2016; 3 DOI: 10.3389/fict.2016.00008

تاریخ انتشار:

7 ژوئن۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی