تکنیک های مقابله با لجبازی کودکانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Dec 7Rating:
کودکان لجباز

کودکان لجباز

* دستورات خود را واضح و روشن به او بگوييد .

* در كنار او بنشينيد و به چشمانش نگاه كرده نام او را بر زبان آوريد و او را به انجام كار مورد نظر تشويق كنيد .

* براي همكاري به او فرصت دهيد .

* حدود پنج دقيقه صبر كنيد و در صورت عدم انجام خواسته در خواست خود را مجددا تكرار كنيد .

* اگر پس از پنج دقيقه خواسته شما عملي نشد دلايل متناسب با شرايط برايش بياوريد و لزوم انجام آن كار را توضيح دهيد.

* اگر باز هم گوش نكرد و مشغول انجام فعاليت خاصي مانند تماشاي تلوزيون بود فعاليت او را قطع كرده و یا وسايل مربوط به آن را از دسترس او دور كنيد و دليل انجام اين كار را برايش توضيح دهيد .

* در صورت اعتراض و شكايت كودك با او بحث و مجادله نكنيد .

* اگر لجبازي او قطع شد به او اجازه دهيد كه دوباره به فعاليت مورد علاقه اش مشغول شود

* در صورت عدم پذيرش فرمانهاي جديد و به راه انداختن قشقرق از سوي كودك مي توانيد او را به محل خلوت و دور از عوامل تقويت كننده مانند يك اتاق آرام و دور از سايرين هدايت كرده و از او بخواهيد روي صندلي نشسته و با در نظر گرفتن سن وي از سه تا هشت دقيقه اجازه خروج از اتاق را به او ندهيد و در صورتي كه كودك ناراحت يا عصباني شد به او توجهي نكرده و اگر از اتاق خارج شد او را به اتاق بازگردانيد .

* در صورت انجام خواسته يا قبول آن پس از اتمام زمان مورد نظر كودك را تشويق كنيد و اگر سرپيچي كودك ادامه دارد مجددا او را به اتاق فرستاده يا از فعاليت جاري مورد علاقه اش محروم كنيد .

* اگر عمل فعلي شما اثر ندارد زيرك باشيد و راه ديگري پيدا كنيد و از خود بپرسيد چه كار ديگري مي توانم بكنم تا او را به عكس العمل بهتري ترغيب كند .

*در صورت مشاهده رفتارهاي نشان دهنده لجبازي به آن توجه نكرده كودك را به مكاني آرام هدايت كرده و يا در صورت لزوم محيط را ترك و خود را به انجام فعاليتهاي ديگر مشغول نماييد .

*براي جلو گيري از لجبازي كودك به او رشوه ندهيد و مطمئن شويد كه كودك از طريق لجبازي به خواسته هايش نمي رسد .

* لازم نيست همه درخواستهاي كودك را برآورده كنيد و گاه لازم است به او نه بگوييد .

*به جاي استفاده از تنبيه و روشهاي خشن تربيتي سعي كنيد از روشهاي مثبت و تشويقي استفاده كنيد .

*مثبت باشيد ، مثلا به جاي آنكه بگوييد چند مرتبه به تو بگويم دندانهايت را مسواك بزن مي توانيد بگوييد دندانهاي قشنگت را مسواك بزن تا همينطور قشنگ بماند .

*به او با جملات خاصي انگيزه داده و صحبتهاي تشويق كننده داشته باشيد .

*به آنچه به كودك مي گوييد عمل كنيد واگر تشويق يا محروميتي در نظر گرفته ايد انجام دهيد ولی اگر قادر به اجراي گفته خود نيستيد از بيان آن خودداري ورزيد .