دکتر رونالد فیشر و دکتر دیانا بوئر با بررسی اطلاعات مربوط به ۴۲۰,۵۹۹ نفراز مردم ۶۳ کشور دنیا که در طول حدود ۴۰ سال از طریق ۳ پرسش نامه معتبر جمع آوری شده بود دریافتند که بهترین پیش بینی کننده خوشحالی افراد، ارزش های اجتماعی مبتنی بر استقلال فردی است.

در بعضی از مطالعات که تاثیر پول بر خوشبختی را به تنهایی در نظر گرفته بودند با در نظر گرفتن کرامت فردی به عنوان فاکتور دیگر، تاثیر پول ناپدید می شد.
مطالعات قبلی نشان داده بود که افزایش سطح درآمد بیش از نیازهای پایه منجر به افزایش استرس نگهداری از دارایی و کاهش خوشحالی می شود.

پول یا استقلال فردی

ارتباط فردگرایی و استقلال فردی با خوشحالی

به طور کلی افزایش فردگرایی و آزادی فردی با خوشحالی بیشتر ارتباط دارد اما موضوع به این سادگی نیست؛ زیرا از طرفی دیده شد که در بسیاری از کشورهای سنتی و در حال توسعه، افزایش استقلال فردی با افزایش اضطراب و کاهش خوشحالی ارتباط داشت در حالی که در خیلی از کشورهای فردگرای اروپایی افزایش آزادی های فردی منجر به افزایش خوشحالی افراد می شد.
از طرفی در کشورهای توسعه یافته هم افزایش شدید فردگرایی ممکن است مفید نباشد و جدایی و استقلال از خانواده و افراد نزدیک منجر به افزایش سطح استرس و ناراحتی گردد.

به نظر می رسد سطح متعادلی از درآمد و آزادی های فردی منجر به بیشترین احساس خوشبختی در افراد گردد(مترجم).

منبع: apa

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب