هنری موری

هنری موری (۱۹۸۸-۱۸۹۳) روان شناس آمریکایی، نظریه ای در مورد شخصیت ارائه کرده که بر پایه انگیزه ها، فشارها و نیازها سازماندهی شده است. موری «نیاز» را چنین توصیف کرده است: «امکان یا آمادگی واکنش نشان دادن، به شیوه ای خاص، تحت شرایطی خاص».

نظریه های شخصیت که بر پایه نیازها و انگیزه ها بنا شده اند، شخصیت انسان ها را بازتابی از رفتارهای کنترل شده توسط نیازها می دانند. در حالی که برخی از نیازها موقتی و تغییر یابنده هستند، برخی دیگر به طور عمیقی در طبیعت ما ریشه دوانده اند. طبق نظریه موری، این نیازهای روانزا غالباً در سطح ناخودآگاه ذهن ما عمل می کنند امّا نقش مهمی در شخصیت ما دارند.


مقاله مرتبط: نیازهای آبراهام مزلو و سلسله مراتب آن


انواع نیازها از نظر هنری موری

موری نیازها را بر دو دسته تقسیم کرده است:

۱- نیازهای اولیه

نیازهای اولیه بر پایه نیازهای بیولوژیک هستند، مانند نیاز به اکسیژن، غذا و آب.

۲- نیازهای ثانویه

نیازهای ثانویه عموماً روانشناسانه هستند، مانند نیاز به پرورش، استقلال و موفقیت

لیست نیازهای روانزا از نظر هنری موری

در زیر لیستی از نیازهای روانزا که توسط موری و همکارانش تعریف شده اند آورده شدهاست. براساس نظریه موری، تمام انسان ها این نیازها را دارند امّا سطح هر نیاز در افراد مختلف متفاوت است.

۱- نیازهای جاه طلبانه

* موفقیت: دستاورد، پیشرفت و غلبه بر موانع.

* خودنمایی: غافلگیر کردن یا ترساندن دیگران.

* شناخته شدن: نشان دادن موفقیت ها و به دست آوردن اعتبار اجتماعی

۲- نیازهای مادّی

* کسب: به دست آوردن چیزها.

* ساخت: به وجود آوردن چیزها.

* ترتیب: منظم و سازمان یافته کردن چیزها.

* نگهداری: حفظ چیزها

۳- نیازهای قدرتی

* خواری طلبی: اعتراف و پوزش خواهی.

* آزاد ی عمل: استقلال و مقاومت.

* پرخاشگری: حمله به دیگران یا تحقیر آن ها.

* اجتناب از نکوهش: پیروی از قواعد و اجتناب از سرزنش شدن.

* تفاوت: اطاعت و همکاری با دیگران.

* تسلّط: کنترل کردن دیگران.

۴- نیازهای عاطفی

* پیوندجوئی: وقت گذرانی با سایر مردم.

* پروراندن: مواظب فرد دیگری بودن.

* بازی: سرگرم شدن با دیگران.

* طرد: طرد کردن و نپذیرفتن دیگران.

* مهرطلبی: کمک شدن یا محافظت شدن توسط دیگران.

۵- نیازهای اطلاعاتی

* شناخت یابی: جستجوی دانش و پرسیدن سوال.

* شرح و بیان: آموزش دیگران

تأثیرات متقابل نیازهای روانزا

با وجودی که هر نیاز به خودی خود اهمیت دارد امّا موری معتقد بود که نیازها می تواند با یکدیگر ارتباط درونی داشته باشند، همدیگر را تقویت کنند و یا با یکدیگر تضاد و تعارض داشته باشند. برای مثال، نیاز تسلّط داشتن بردیگران، ممکن است با نیاز به پیوندجویی تعارض داشته باشد زیرا رفتارهای تسلط جویانه و کنترل گر باعث دور ساختن دوستان و نزدیکان می گردد. موری همچین عقیده داشت که عوامل محیطی در چگونگی بروز و نمود این نیازها روانزا در رفتار انسان ها، نقش بازی می کنند. موری از این نیروهای محیطی به عنوان «فشارها» یاد می*کند

پژوهش ها در زمینه نیازهای روانزا

روان شناسان دیگری نیز پژوهش های قابل ملاحظه ای در زمینه نیازهای روانزای موری انجام داده اند. برای مثال، پژوهش ها در زمینه نیاز به موفقیت، نشان داده است که افرادی که نیاز بالایی به موفقیت دارند، معمولاً کارهای چالش برانگیزتری را بر می گزینند. مطالعات در زمینه نیاز به پیوندجویی، آشکار ساخته است که کسانی که نیاز بالایی به پیوندجویی دارند، تمایل به قرار گرفتن در گروه های اجتماعی بزرگتر و صرف وقت بیشتر در تعاملات اجتماعی دارند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب