نيمه تاريک وجود چيست ؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Nov 7Rating: 5.0نيمه تاريک وجود چيست ؟نيمه تاريک وجود آن بخشي از شخصيّت ماست كه روابط ما را به بن بست می كشاند و مانع از تحقق رؤياهايمان مي شود، اين بخش را كارل يونگ سايه مي نامد. و آن شامل همه آن ويژگی های شخصيّتی ماست كه سعی می كنيم پنهان و يا نفی كنيم. بدبينی و خوش بينی، اهلی و اهريمنی بودن، بی باكی و ترس، همگی ويژگی های خفته در درون ما هستند. بسياری از ما از هر دو بخش تاريک و روشن وجودمان هراس داريم. بسياری از ما می ترسيم به درون خود بنگريم و اين ترس، ما را وادار كرده است چنان ديوارهای قطوری بنا كنيم كه ديگر به ياد نمی آوريم، در اصل چه كسی هستيم .

نيمه تاريک وجود آن بخشي از شخصيّت ماست كه روابط ما را به بن بست می كشاند و مانع از تحقق رؤياهايمان مي شود، اين بخش را كارل يونگ سايه مي نامد. و آن شامل همه آن ويژگی های شخصيّتی ماست كه سعی می كنيم پنهان و يا نفی كنيم.

بدبينی و خوش بينی، اهلی و اهريمنی بودن، بی باكی و ترس، همگی ويژگی های خفته در درون ما هستند. بسياری از ما از هر دو بخش تاريک و روشن وجودمان هراس داريم. بسياری از ما می ترسيم به درون خود بنگريم و اين ترس، ما را وادار كرده است چنان ديوارهای قطوری بنا كنيم كه ديگر به ياد نمی آوريم، در اصل چه كسی هستيم .

نيمه تاريک وجود چيست ؟

برای بيرون آوردن روشنايی بايد به درون تاريكي رفت. هر گاه احساس يا ميلی را سركوب می كنيم، قطب مخالف آن را نيز سركوب می نماييم. با نفی زشتی های خود، از زيبايی هايمان می كاهيم، با نفی ترس خود، از شجاعتمان كم می كنيم و با نفی حرص و آز خود، بخشندگی مان را كاهش می دهيم.

جهان، آينه ای برای بازتاب درون ماست

هر آنچه كه نمی توانيد باشيد، مانع از بودن شما می شود. برای آزاد و مستقل بودن بايد بتوانيد (( باشيد )) و دستيابی به اين مهم مستلزم آن است كه از داوری خود دست بكشيد. ما هنگامی كه خود را مورد قضاوت قرار می دهيم، خود به خود نسبت به ديگران نيز پيش داوری روا می داريم و آنچه به ديگران می كنيم، به خود نيز می كنيم. جهان ، آينه ای برای بازتاب درون ماست. هنگامی كه بتوانيم خود را بپذيريم و ببخشيم، خود به خود می توانيم ديگران را نيز بپذيريم و ببخشيم.

سايه، چهره های گوناگونی دارد:

 • ترسو 
 • زياده خواه 
 • خشمگين
 • كينه توز 
 • پليد
 • خودخواه
 • فريبكار
 • تنبل 
 • سلطه جو
 • متخاصم
 • زشت
 • نالايق
 • بی ارزش 
 • ناتوان 
 • عيبجو
 • موشكاف
 • و …. .

اين فهرست را پايانی نيست ، نيمه تاريک وجود ما مخزنی برای همه جنبه های ناپذيرفتنی مان است ؛ همه آنچه كه موجب شرمندگی ماست و وانمود می كنيم نيستيم ؛ چهره هايی كه نمی خواهيم به ديگران نشان دهيم . ما براي خود نقاب های گوناگونی می سازيم ، ما گمان می كنيم كه نقابهايمان ، شخصيت درونی مان را پنهان می دارد ، اما آنچه كه در وجود خود نمی پذيريم ، در نا منتظره ترين لحظات سر بر می آورد و خود را نشان می دهد.

 

كتاب نيمه تاريكي وجود / نويسنده : دبي فورد

 

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر