در دوره ی نوجوانی اهداف مشترک بسياری، بين والدين و نوجوان وجود دارد. نوجوان دوست دارد آزادتر و مسئول تر باشد، و بزرگترها نيز همين را می خواهند. علی رغم وجود این همانندی ها و همخوانی ها، تضاد و كشمكش زيادی بين والدين و نوجوان به وجود می آيد…


مقاله مرتبط : افسردگی نوجوان و راهنمای های لازم والدین

مقاله مرتبط : خشم نوجوانان و نکاتی برای مدیریت آن


علت اين کشمکش ها میان والدین و نوجوان 

مهم ترين علت اين تضادها، ناكام شدن و سپس پيش گرفتن آسان ترين راه برای از بين بردن ناكامی است. راه هايی از قبيل داد و فرياد بر سر نوجوان، تنبيه و پرخاشگری، نمی تواند به پيامدهای مطلوبی منجر شود. به ياد داشته باشيد كه بحث و جدل همواره نتيجه ی معينی دارد؛ هر دو طرف بازنده اند.

چرا كه حتی اگر در بحث و جدل برنده شويد، در ايجاد ارتباط و رابطه بازنده می شويد. اگر بحث و گفتگو به صورت عادت در بيايد، نوجوان نمی تواند از اين ميدان بيرون برود، بلكه اشتياق پيدا می كند زورآزمايی كند و يگانه راه برای ورزيده شدن در پهنه ی بحث و گفتگو، تمرين هر چه بيشتر است. به اين ترتيب مهار كارها از دست می رود…

مهارت های ارتباطی با نوجوان

یادگیری گوش دادن

نوجوان حرف های بسياری دارد كه دوست دارد، تا دلش می خواهد برای كسی بگويد، بهتر است اين شنونده والدين او باشند. هر چند بيشتر چيزهايی كه می گويد نادرست است، اما پدر و مادر بايد شنونده ی اين گفته ها باشند و ابهام ها را از بين ببرند؛ بخش های درست فكرهايشان را تأييد كرده و انديشه های آشفته و نادرست را با واقعيت ها هماهنگ بسازند.

گوش دادن همدلانه همان گوش دادن عادی است، اما نه از چشم انداز جهان بينی و ديدگاه خويشتن، بلكه از نگاه و جهان بينی نوجوان، يعنی سعی كنيم وارد دنيای احساسات و افكار نوجوان شويم و با او ارتباط همدلانه برقرار كنيم.

جسارت و استواری

اينكه نوجوان همواره اهل همكاری و هماهنگی باشد، چيزی شگفت آور و نشدنی است. چه بسيار كه بزرگترها مجبور می شوند با نوجوان به روشی محكم و استوار رو به رو شوند. تعريف ما از جسارت البته جنگ و جدال نيست، بلكه پنهان نكردن، روراست بودن و روی هم رفته (بزرگسال) بودن و (با آرامش و متانت حرف دل خود را گفتن) است.

معنای چنين چيزی اين است كه بايد بتوان طوری مطلب را آشكار و روشن (و گاه با اقتدار و صلابت) به زبان آورد كه شنونده دريابد بايد ضوابطی را رعايت كند. يعنی آشكارا گفته شود كدام رفتارها سراسر ناپذيرفتنی است و كدام رفتارها با بردباری رو به رو می شوند. سعی كنيد همواره از رفتار فرد صحبت كنيد نه خود او.

در مذاكره شخص را هدف نگيريد چرا كه تأثير و نتيجه ی مطلوبی ندارد. همچنين سعی كنيد در صحبت با نوجوانان علت درخواست های خود را نيز بيان كنيد. زير بنای كنار آمدن با تفاوت های موجود بين نوجوان و والدين اين است كه زمينه های همسان و هماهنگ ميان مردم بيشتر از ناهمسانی هاست، و همه می توانند برای دست يافتن به اين گونه خواسته های همسان، خلاقيت نشان دهند و انعطاف پذير باشند.

استعاره ی سپرده بانكی عاطفی

استفن كووی معتقد است هر عضو خانواده با اعضای ديگر، سپرده ی عاطفی مشتركی دارد. هر اندازه هر عضو به حساب های مشترک، مهر و محبت و رفتارهای مثبت بريزد، در آن صورت جای خالی برداشت های ناگزير ناشی از رفتارهای نادرست كه گهگاه پيش می آيد را به سادگی می توان پر كرد. هر گاه چنين زمينه سازی هايی صورت گرفته باشد، ديگر جای كمتری برای هيجان ها و احساس های ناخوش می ماند. اگر حال و هوای ارتباط ها مثبت و حمايت گر باشد، تلخی ها و نارسايی های گذر آسيب دامنه دار يا دنباله داری نخواهد داشت…

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر