مقدمه ای بر مکتب انیاگرامReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Mar 14Rating: 5.0مقدمه ای بر مکتب انیاگرامانیاگرام، آموزش سنتی صوفی هاست و دانشی تجربی است كه طی قرن ها شكل گرفته و امروزه با روانشناسی نوين، تلفيق شده است و 9 گونه شخصيت و ارتباط های آن ها را با يكديگر توصيف می كند. سابقه پيدايش انیاگرام به صدها سال قبل بر می گردد.

تاكيد بیشتر مكاتب و ادیان و فلسفه ها، بر خود شناسی است و فراوان با این عبارت مواجه شده ایم که خودشناسی، خداشناسی است. عجب امر غريبی است كه انسان سر از راز و رمزهای كهكشان ها در می آورد، ولی هنوز از اسرار درون خود آگاه نيست.

مکتب انیاگرام یکی از ابزارهای مناسب

شاید یکی از مهم ترین دلیل این تاکید، اسرار آميزی دنيای درون باشد و اینکه فهم آن، با ابزارهای مناسب می تواند راه رشد و ارتقاء را فراهم ساخته و زمینه را برای افزایش رضایت از خود و زندگی فراهم سازد. مکتب انياگرام، يكی از بهترين اين ابزارهاست كه به واسطه آن می توان، رازهای درون را كشف كرده و نگاه ژرف تری به خود پیدا کنیم.

انیاگرام نوعی شخصیت شناسی است که دلایل زیربنایی تر رفتارها و احساسات انسان را مورد واکاوی قرار می دهد. این مکتب به زبان بسيار ساده و در عین حال عمیق، 9 ديدگاه اصلی انسان ها به زندگی را می شناساند. زبان و مفاهيم انیاگرام، به گونه ای است كه همه افراد توانايی فهم آن را دارند و نيازی به داشتن دانش روانشناسی وجود ندارد.

روابط انسانی 

يكی از مهمترين مشكلات انسان ها در رابطه با روابط انسانی است. در روابط بین فردی، معمولا هر فردی خود را مستحق می داند و سايرين را محكوم می كند. سبب اصلی اين امر اين است كه درک ديدگاه ديگران برای بیشتر افراد كار دشواری است. نقطه نظر هر كس نسبت به دنيا و پديده های آن، متفاوت است؛ لذا تعبير و تفسير ما از هر موضوع، بستگی به شخصيت هريک از ما دارد.

مقدمه ای بر مکتب انیاگرام

تعریف مختصری از انياگرام و تاریخچه آن

انیاگرام، آموزش سنتی صوفی هاست و دانشی تجربی است كه طی قرن ها شكل گرفته و امروزه با روانشناسی نوين، تلفيق شده است و 9 گونه شخصيت و ارتباط های آن ها را با يكديگر توصيف می كند. سابقه پيدايش انیاگرام به صدها سال قبل بر می گردد.

در قرون اخير، عارفی به نام گرجی يف، آن را سازمان داده و سپس به آمريكای جنوبی رفته و سرانجام سر از آمريكا درآورده است و هزاران مطالعه در مورد آن صورت گرفته است.

اين مكتب تمامی افراد را به 9 گونه تقسيم ميكند و به طور مشروح، تمامی ويژگی های آشكار و پنهان آن ها را به طور اعجاب آوری تشريح ميكند و علل ايجاد اين ويژگی ها را بيان می كند. درضمن روشن می کند كه هر شخصيتی در موقعيت های مختلف، چگونه عمل می كند و چرا؟

۹ تیب شخصیت

اسامی این 9 تیپ شخصیت عبارتند از:

 • تیپ 1: کمال طلب
 • تیپ 2: دهنده
 • تیپ 3: اهل عمل
 • تیپ 4: رمانتیک
 • تیپ 5: مشاهده گر
 • تیپ 6: پرسشگر
 • تیپ 7: خوشگذران
 • تیپ 8: رئیس
 • تیپ 9: صلح طلب ــ میانجی

اين مكتب كمک می كند تا:

 • استعدادهای هر نوع شخصيت را بشناسيم.
 • با اطرافيان بهتر كنار بياييم و همكاران، دوستان و اعضای خانواده را بهتر درک كنيم.
 • علل زير بنايی رفتار های آنان را به خوبی بفهميم.
 • بتوانيم استعداد های پنهان خود را كشف كنيم و با برطرف كردن موانع درونی، آن ها را رشد دهيم.

انیاگرام چه کمک هایی به ما می کند؟

انیاگرام به ما راه های مشاهده درون خود را می آموزد و از اين طريق، به ما كمک خواهد كرد كه خود را بسيار بهتر بشناسيم. با شناسايی تيپ شخصيتی خود، موانع رشدی خود را شناخته و از سر راه بر می داريم و امكان تجربيات جديدتر را پيدا می كنيم و ياد بگيريم كه از خود انتقاد كنيم و اشتباهاتمان را ببينيم.

به كمک انیاگرام به سادگی می توانيم تيپ شخصيتي اطرافيان خود را نیز بشناسيم و روابط خود را با آن ها، با توجه به اين شناخت، تنظيم كنيم و رضايت خود را از ارتباط هايمان افزايش دهيم. با آشنايی با اين مكتب، اطرافيانمان قابل پيش بينی می شوند. با انیاگرام سفری هيجان انگيز به اين دنيای پر رمز و راز بر می داريم.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر