تاکید بیشتر مکاتب و ادیان و فلسفه ها، بر خود شناسی است و فراوان با این عبارت مواجه شده ایم که خودشناسی، خداشناسی است. عجب امر غریبی است که انسان سر از راز و رمزهای کهکشان ها در می آورد، ولی هنوز از اسرار درون خود آگاه نیست.

مکتب انیاگرام یکی از ابزارهای مناسب

شاید یکی از مهم ترین دلیل این تاکید، اسرار آمیزی دنیای درون باشد و اینکه فهم آن، با ابزارهای مناسب می تواند راه رشد و ارتقاء را فراهم ساخته و زمینه را برای افزایش رضایت از خود و زندگی فراهم سازد. مکتب انیاگرام، یکی از بهترین این ابزارهاست که به واسطه آن می توان، رازهای درون را کشف کرده و نگاه ژرف تری به خود پیدا کنیم.

انیاگرام نوعی شخصیت شناسی است که دلایل زیربنایی تر رفتارها و احساسات انسان را مورد واکاوی قرار می دهد. این مکتب به زبان بسیار ساده و در عین حال عمیق، ۹ دیدگاه اصلی انسان ها به زندگی را می شناساند. زبان و مفاهیم انیاگرام، به گونه ای است که همه افراد توانایی فهم آن را دارند و نیازی به داشتن دانش روانشناسی وجود ندارد.

روابط انسانی 

یکی از مهمترین مشکلات انسان ها در رابطه با روابط انسانی است. در روابط بین فردی، معمولا هر فردی خود را مستحق می داند و سایرین را محکوم می کند. سبب اصلی این امر این است که درک دیدگاه دیگران برای بیشتر افراد کار دشواری است. نقطه نظر هر کس نسبت به دنیا و پدیده های آن، متفاوت است؛ لذا تعبیر و تفسیر ما از هر موضوع، بستگی به شخصیت هریک از ما دارد.

مقدمه ای بر مکتب انیاگرام

تعریف مختصری از انیاگرام و تاریخچه آن

انیاگرام، آموزش سنتی صوفی هاست و دانشی تجربی است که طی قرن ها شکل گرفته و امروزه با روانشناسی نوین، تلفیق شده است و ۹ گونه شخصیت و ارتباط های آن ها را با یکدیگر توصیف می کند. سابقه پیدایش انیاگرام به صدها سال قبل بر می گردد.

در قرون اخیر، عارفی به نام گرجی یف، آن را سازمان داده و سپس به آمریکای جنوبی رفته و سرانجام سر از آمریکا درآورده است و هزاران مطالعه در مورد آن صورت گرفته است.

این مکتب تمامی افراد را به ۹ گونه تقسیم میکند و به طور مشروح، تمامی ویژگی های آشکار و پنهان آن ها را به طور اعجاب آوری تشریح میکند و علل ایجاد این ویژگی ها را بیان می کند. درضمن روشن می کند که هر شخصیتی در موقعیت های مختلف، چگونه عمل می کند و چرا؟

۹ تیب شخصیت

اسامی این ۹ تیپ شخصیت عبارتند از:

 • تیپ ۱: کمال طلب
 • تیپ ۲: دهنده
 • تیپ ۳: اهل عمل
 • تیپ ۴: رمانتیک
 • تیپ ۵: مشاهده گر
 • تیپ ۶: پرسشگر
 • تیپ ۷: خوشگذران
 • تیپ ۸: رئیس
 • تیپ ۹: صلح طلب ــ میانجی

این مکتب کمک می کند تا:

 • استعدادهای هر نوع شخصیت را بشناسیم.
 • با اطرافیان بهتر کنار بیاییم و همکاران، دوستان و اعضای خانواده را بهتر درک کنیم.
 • علل زیر بنایی رفتار های آنان را به خوبی بفهمیم.
 • بتوانیم استعداد های پنهان خود را کشف کنیم و با برطرف کردن موانع درونی، آن ها را رشد دهیم.

انیاگرام چه کمک هایی به ما می کند؟

انیاگرام به ما راه های مشاهده درون خود را می آموزد و از این طریق، به ما کمک خواهد کرد که خود را بسیار بهتر بشناسیم. با شناسایی تیپ شخصیتی خود، موانع رشدی خود را شناخته و از سر راه بر می داریم و امکان تجربیات جدیدتر را پیدا می کنیم و یاد بگیریم که از خود انتقاد کنیم و اشتباهاتمان را ببینیم.

به کمک انیاگرام به سادگی می توانیم تیپ شخصیتی اطرافیان خود را نیز بشناسیم و روابط خود را با آن ها، با توجه به این شناخت، تنظیم کنیم و رضایت خود را از ارتباط هایمان افزایش دهیم. با آشنایی با این مکتب، اطرافیانمان قابل پیش بینی می شوند. با انیاگرام سفری هیجان انگیز به این دنیای پر رمز و راز بر می داریم.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب