برخی از انسان ها همواره برای گرفتاری ها و عقب ماندگی هایشان، دیگران را سرزنش می کنند و آن ها را مقصّر می دانند؛ به عبارت دیگر فرافکنی میکنند و هرگز خطاهای خود را نمی بینند.

فرافکنی

این گونه انسان ها که به دلیل تنبلی، نداشتن تدبیر صحیح در زندگی، جدّی نگرفتن مسئولیت ها و افراط در تفریح و سرگرمی ها، از قافله زندگی عقب ماندند و با نوعی شکست رو به رو شدند، به جای آنکه عیب کار را در وجود خویش جست و جو کنند، به فرافکنی روی آورده اند و جامعه را مقصر اصلی می دانند و بار همه خطاهایی را که خود انجام داده اند، به دوش دیگران می گذارند، بی خبر از آنکه انسان های بسیاری نیز هستند که با شرایطی مشابه با شرایط آنان (و بلکه بدتر) رو به رو بودند و تنها به دلیل آنکه اهل همت و کار و تلاش بودند، به قلّه موفقیت رسیدند.

فرافکنی

همین نکته بیانگر آن است که افراد باید ریشه عقب ماندگی هایشان را در خطاهایی که خود انجام داده اند و در غفلت هایشان جست و جو کنند و زبان به سرزنش دیگران نگشایند.

مولانا نیز با توجه به این حقیقت که آدمی باید ریشه گرفتاری ها و بدبختی ها و شکست های خود را در وجود خویش جست وجو کند، نه در عملکرد دیگران، چنین می سراید:

جُرم خود را بر کسی دیگر مَنِه
هوش و گوش خود بدین پاداش ده

جُرم برخود نِه که تو خود کاشتی
با جزا و عدل حق کن آشتی

رنج را باشد سبب بد کردنی
بد ز فعل خود شناس، از بخت، نی

متهم کن نفسِ خود را ای فتا
متهم کم کن جزای عدل را

چون بکاری جَو نروید غیر جَو
قرض تو کردی ز که خواهی گرو

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر