تعارض

تعارض زمانی بروز می یابد که دو نفر افکار یا احساس متفاوتی درباره یک موضوع داشته باشند. در هر رابطه صمیمی و سالمی تعارض وجود دارد و به عبارتی تعارض جزیی از رابطه است.


مقاله مرتبط: حل تعارض همسران و سبک های حل تعارض


پنج پاسخ رایج دربرخورد با تعارض

۱- پرخاشگری کلامی: عموما زمانی اتفاق می افتد که زوجین مایوس و ناامیداز رسیدن به توافق اند و به میزان زیادی ناموثر است شامل توهین،ناسزا، خطاب کردن همسر با اسامی زشت.

۲- پرخاشگری جسمانی: رفتارمقابله ای ناموثر که موجب اسیب به قربانی یا رابطه می شود. مانند سیلی زدن، هل دادن، تنه زدن، پرتاب اشیا.

۳- غرق شدگی هیجانی: شخص درهیجانات غرق می شود ونمی تواند شفاف فکر کند یا موثرحرف بزند همانند و موتور ماشین که به خاطر ورود زیاد بنزین خفه شده و روشن نمی شود. مانند ترس، ناامیدی، خشم، اضطراب.

شیوه جل تعارض

۴- اجتناب وکنارکشیدن: ازصحبت درباره مشکلات اجتناب می کند یا از طریق ترک محل یا تغیر موضوع ازتعارض دوری می کند که در دراز مدت ناکارامد است.

۵- استدلال کلامی: زوجین از مهارت های ارتباطی گفتن و شنیدن موثر برای حل تعارض استفاده می کنند هر دو همسر عقاید خود را بیان می کنند، قادربه مصالحه هستند، معمولا به یک راه حل توافقی دوجانبه می رسند.

رهنمودهای برای حل تعارض:

  • مودبانه رفتارکنید.
  •  کنترل هیجانی داشته باشید.
  • درخواست کنیدنه مطالبه خواسته هایتان راصادقانه بیان کنید.
  • ازگوش دادن استفاده کنید.
  • برحال تمرکزکنید.
  • همدلی کنید.
  • صادقانه وروشن صحبت کنید.
  • دنبال راه حل های متعادل باشید تانیازهای هردوطرف براورده شود.

منبع: کتاب زوج درمانی رفتاری – ترجمه دکترعارفی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب