آغوش گرفتن کودکان

آغوش گرفتن باعث آرام شدن کودک می شود. همه ی پدر و مادر ها و پرستاران این تجربه را دارند که وقتی کودکی در حال گریه کردن است او را در آغوش گرفته، تکان می دهند و راه می روند. تحقیقات جدید تا آوریل ۲۰۱۳ نشان می دهد که این نوع رفتار در بین تمامی جوامع و حتی در بین تمامی پستانداران یکسان است.

تحقیقات بر روی انسان تا سایر پستانداران و موشها نشان داد که در آغوش گرفتن فرزندان همیشه باعث آرام شدن نوزاد انسان و سایر پستانداران می شود. کومی کورودا از موسسه ی مغز ژاپن می گوید: آغوش مادر امن ترین جا برای کودک است و این واقعیت که کودکان از نظر بیولوژیکی طوری برنامه ریزی شدند که با در آغوش گرفتن آرام شوند ریشه در تکامل دارد و به زنده ماندن ما کمک می کند.

یک مطالعه نشان می دهد که در هنگام در آغوش گرفتن، نوزادان مجموعه ای هماهنگ از پاسخ ها را که شامل هماهنگی حسی حرکتی و ریتم منظم فعالیت بدن را نشان می دهند.


مقاله مرتبط: لمس خوب و لمس بد


آغوش گرفتن

چه چیزی باعث این رفتار آرامش بخش می شود؟

کورودا و همکارانش دریافتند که این رفتار به واسطه ی دستگاه پاراسمپاتیک و همچنین قطعه ای از مغز به نام مخچه پدید می آید. آنها دریافتند که این رفتار با استفاده از وروودی لمسی و حس عمقی بوجود می آید. حس عمقی توانایی ادراک خود و موقعیت خود در فضا می باشد که یکی از کارکرد های مخچه است. همچنین دریافتند که دستگاه پاراسمپاتیک برای کاهش ضربان قلب کودک در هنگام آغوش گرفتن به کار می افتند.

این رفتارها در انسان و موش هر دو دیده شده است و همچنین دیگر جانداران مثل شیر و گربه نیز این رفتار را نشان داده اند. کورودو زمانی این مطلب را دریافت که در حال تمیز کردن قفس موشهای آزمایشگاه خود بود و ملاحظه کرد که در هنگام حمل کردن، موش در دستان او آرام گرفته است و او این رفتار را مشابه حمل کودکان انسان توسط مادرانشان دانست.

نتیجه اینکه این حلقه ی بازخوردی مفید بین کودک و مادر یک ارتباط اثر بخش بین مادر و کودک ایجاد می کند. به این صورت که کودک با گریه کردن باعث سرخوردگی کمتر مادر و ناامیدی کمتر و زندگی شاداب تر مادران می شود و همچنین در آغوش گرفتن کودکان باعث برداشت کودکان از دنیا به عنوان مکانی امن می شود و همانطور که گفته شد یک رفتار تکاملی است در هنگام خطر که مکانیزم گریه کردن را فعال می کند. لذا از در آغوش گرفتن کودکانمان خسته نشویم.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب