حافظه فعال

حافظه فعال یکی از اساسی ترین فرایند های شناختی است که وجود آن باعث پیشرفت در همه زمینه های یادگیری می گردد. افرادی که تمرکز ندارند یا بیش فعال هستند یا دچار فراموشی می گرددند در حقیقت حافظه فعال شان اشکال دارد. در زیر تعدادی تمرین آمده است که موجب تقویت حافظه ی فعال و یادگیری عمیق خواهد شد.

روش تقویت حافظه فعال کودکان

از کودک بخواهید با دقت به کلماتی که برایش می خوانید گوش کند و کلمه ای را که نقطه ندارد انتخاب کند و بگوید.

حکایت- پرچم- بادام – آدم -باغ – هلو- دندان – سارا – ساز- دارد – دوست – شتر- سبزی – مادر- مدیر- مدرسه- مالکی – تاریک- سوار کار – ورزش – پرواز – کودک – دوستان – نمکدان – موشک – اردک – کندو – سرسره – آسمان – کتاب درست – سماور- نانوا – کلاغ – پروانه –گرگ – صدای – ثریا – آسمان – حالا – خوش حال- خداحافظی – خرگوش – اذان – عروسک – کلاس – دفتر – توپ – کادو – گالیکش- تولد – کاموا- نارنج – حضرت – هلال احمر

از کودک بخواهید با دقت به کلماتی که برایش می خوانید گوش کند سپس حرف اول آن را حذف کند و کلمه ی جدید را بخواند.

مثلا: شما می گویید تنور کودک باید حرف اول آن که (ت) است را حذف کند و بگوید نور (حبیب←بیب) (آدم←دم) (سماور ← ماور) (سخن←خن) (کباب ← باب) (بزرگ ← زرگ) (آموزگار ← موزگار) (تازه ← ازه) (نانوا ← انوا) (پدر ← در) (پروانه ← روانه) (پنیر ← نیر) (کتاب←تاب) (کبوتر ← بوتر) (زنبور ← نبور) (شیرینی ← یرینی) (درست ← رست) (بادبادک ← ادبادک) (مدیر ← دیر) (تاریک ← اریک) (امید ← مید ) (مدرسه ← درسه) (تراش ← راش ) (ستاره ← تاره ) (زمستان ← مستان) (آفتاب ← فتاب ) (گربه ← ربه) (سنگین ← نگین) (شاخه ← اخه ) (فارسی ← ارسی) (فرشته ← رشته) (درخت ← رخت) (خروس ← روس) (مریض ← ریض) (کتابخانه ← تابخانه) (طناب ← ناب ) (داروگر←اروگر) (زالو←الو)


مقاله مرتبط: روش هایی برای افزایش قدرت مغز، حافظه و انگیزه


تقویت حافظه فعال کودکان

از کودک بخواهید با دقت به کلماتی که می گوئید گوش کند و هر حرفی که در کلمه مشخص می کنید را حذف کند و کلمه جدید را بخواند.

کلمه اصلی، صدای حذف شده، کلمه جدید

(بادام ← م ← بادا) (اسب ← ب ← اس) (سور ← و ← سر) (درخت ← ت ← درخ) (زنبور ← زن ← بور) (ابرو ← و ← ابر) (دندان ← دن ← دان) (آبادان ← ان ← آباد) (ایرانی ← ای ← رانی) (بیدار ← بی ← دار) (سوزن← سو← زن) (سبز ← س ← بز) (ماشین ← ین ← ماش ) (شیرین ← ین ← شیر) (درشت ← ر ← دشت) (کندو ← کن ← د و) (شادی ← اد ← شی) (پرستو ← رس ← پتو) (آموزگار ← مو ← آزگار) (خروس← و ← خرس) (خرگوش ← گو ← خرش) (استکان ← اس ← تکان) (لبخند ← خند ← لب) (سلام ← لا ← سم ) (نمکدان ← دان ← نمک) (مسافرت ← ت ← مسافر) (نارنج ← ن ← ارنج) (لیوان ← لی ← وان ) (شکلات ← لات ← شک) (شکوفه ← ش ← کوفه) (تابستان ← تا ← بستان) (چمدان ← مد ← چان)

تعدادی کلمه و اعداد بگوئید و یا نشان دهید و از کودک بخواهید بعد از شنیدن و یا دیدن آن ها را بگوید یا بنویسد اما حرف آخر کلمات را حذف کند و رقم اول اعداد را نیز حذف کند.

منبع: اختلالات ویژه یادگیری در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، نوشته محمد رحیمی. نشر سپهر اندیشه. ۱۳۹۲

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب