تخیل قوی

تخیل قوی در ﻛﻮدک ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ، در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

تاثیر تخیل قوی بر کودکان

وسعت دامنه ی لغات

ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻣﻨﻪ ی ﻟﻐﺎت ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی های ﺗﺨﯿﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ها و ﻛﺘﺎب هایی ﻛﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر وسیعتر و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺳﺎل های بعد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻐﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻛﻮدک ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺸﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ اﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.


مقاله مرتبط: بازی های تخیلی کودکان، به نفع آنها است


تاثیرات هوشی تخیل قوی

ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻛﻨﺘﺮل

“ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻛﺮدن” و “واﻧﻤﻮد ﻛﺮدن” اﯾﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮای ﻛﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ اش را ﻛﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻛﻨﺪ و اوﺿﺎع را ﺑﻪ آن ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد در ﺑﯿﺎورد. داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ در آن ﺳﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻫﻮش، ﺟﻠﻮی ﮔﺮگ ﺑﺪ را ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺗﺨﯿﻠﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﺮوﺳﻜﺶ را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﻲ ﺑﺮد، اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.

ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ

روﯾﺎ ﭘﺮدازی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺨﯿﻠﻲ، ﻧﺤﻮﻩ ی ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻛﻮدک ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻚ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدک ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺮادی ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺧﺮدﺳﺎﻟﻲ از ﺗﺨﯿﻞ ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ ﺗﺨﯿﻞ ﻗﻮی ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ (ﻣﺜﻼ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم دارﻧﺪ)، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن راﻩ ﺣﻞ مناﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب