چگونه دیگران را قضاوت می کنیم؟

2019-06-02T12:25:47+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

در روانشناسی اجتماعی، اصطلاح تفسیر و ادراك شخصی اشاره به فرایندهای مختلف ذهن برای قضاوت و برداشت از دیگران دارد. در نظر بگیرید كه ما هر روزه چقدر با این موضوع سر و كار داریم، تا با یك همكار جدید رو به رو می شویم، ذهن ما شروع به برداشت و قضاوت اولیه از آن شخص [...]