نزدیکی عاطفی در 45 دقیقه

2019-06-02T12:48:27+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اگر بدنبال نزديكی بيشتر با هركسی در زندگی خود هستيد، زمانی را برای با هم بودن تنظيم كنيد (45 دقيقه) و مراحل زير را انجام دهيد. به نوبت، به مدت 15 دقيقه، سوالات زير را از يكديگر بپرسيد. يك به يك به سوالات جواب داده و بعد از 15 دقيقه به مرحله بعدی برويد. بعد از [...]