نشانه های بلوغ عاطفی از دیدگاه موری

2020-02-08T18:50:42+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

بلوغ عاطفی فرایند بلوغ و رشد همواره از مباحث مهم و قابل ارزش در مشاوره و روان درمانی می باشد. مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است و نشانه های بلوغ عاطفی در هر سنی متفاوت است. شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تاخیر در ارضا نیازها را تحمل [...]