همرنگ جماعت شدن! روانشناسان چه می گویند؟

2019-06-02T12:25:51+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

انطباق به معنی تغییر رفتار خود به منظور همرنگ شدن با جماعت و یا حرکت در مسیر حرکت دیگران است. این تاثیر اجتماعی در برخی موارد می تواند به شکل موافقت با نظر اکثر جامعه و یا رفتار کردن در راستای نظر اکثریت جامعه بروز پیدا کند. تعاریف انطباق روانشناسان برای توصیف این رفتار اجتماعی تعاریف [...]