درمان و ترک قمار بازی

۱۳۹۹/۲/۳۰ ۱۱:۲۳:۴۲By |روانشناسی سلامت|

درمان و ترک قمار بازی انواع مختلفی از اعتیاد وجود دارد؛ در برخی مواد درگیر هستند و در برخی نه مانند قمار . اعتیاد به عنوان یک الگوی رفتاری ماندگار، [...]